LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 121

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

БЪЛГАРСКИ
13
Тип изх
од
Текущ
входящ режим
AV1
(TV изход
1
)
Цифрова телевизия
Цифрова телевизия
Аналогова телеви-зия, AV
Аналогова телевизия
Компонент
HDMI
1 TV изход : Отвежда сигнали от аналогова или цифрова телевизия.
t
Всички използвани Euro scart кабели трябва да са със защитен
сигнал.
t
Когато гледате цифрова телевизия в 3D режим на
изобразяване, единствено изходящите 2D сигнали могат да
бъдат изведени чрез SCART кабела. (само при 3D модели)
t
Ако настроите 3D режима на опция “Вкл.”, докато се извършва
планиран запис по цифровата телевизия, изходящите сигнали
на екрана не могат да бъдат изведени чрез SCART кабел, а
самият запис не може да бъде осъществен. (само при 3D
модели)
Други връзки
Свържете вашия телевизор към външни устройства. За най-
добро качество на изображение и звук свържете външното
устройство и телевизора с HDMI кабел. Някои отделни кабели не са
предоставени.
Дистанционно управление
(в зависимост от модела)
Описанията в това ръководство съответстват на бутоните на
дистанционното управление.
Моля, прочетете внимателно това ръководство и използвайте
правилно телевизора.
За да смените батериите, отворете капака на батериите, сменете
батериите (1,5 V AAA), като внимавате краищата
и
да
съвпадат, и затворете капака.
За да извадите батериите, извършете действията за поставяне в
обратна посока.
ВНИМАНИЕ
t
Не смесвайте стари с нови батерии, тъй като това може да
повреди дистанционното управление.
t
Дистанционното устройство няма да бъде включено за всички
пазари.
Винаги насочвайте дистанционното управление към сензора за
дистанционно управление на телевизора.
P
A
G
E
FAV
MUTE
INPUT
1
.,;@
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
0
9
wxyz
GUIDE
Q.VIEW
2
3
4
1
A
B
A
(ЗАХРАНВАНЕ)
Включва или изключва захранването на
телевизора.
1
Сменя входа. (в зависимост от модела)
1
Сменя входа. (в зависимост от модела)
2
/
(Настройки)
дава достъп до бързите
настройки. (в зависимост от модела)
2
дава достъп до бързите настройки. (в зависимост
от модела)
3
Преоразмерявате изображение. (в зависимост
от модела)
3
Преглеждате информацията на текущо избраната
програма и екран. (в зависимост от модела)
(Ръководство на потребителя)
Показва ръководството
за потребителя.
B
Числови бутони
Въвежда числа.
Показва справочника за програми.
(Интервал)
Отваря празна позиция на клавиатурата на
екрана.
Връщате се на предишно гледаната програма.
Регулира силата на звука.
Влизате в списъка си с любими канали.
4
Преглеждате информацията на текущо избраната
програма и екран. (в зависимост от модела)
4
Използва се за гледане на 3D видеоклипове. (в
зависимост от модела)
Изключвате всички звуци.
Превърта през запазените програми или канали.
Премествате се на предишния или на следващия
екран.