LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 122

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

14
БЪЛГАРСКИ
EXIT
OK
LIVE MENU
MY APPS
LIVE TV
REC/
TEXT
T.OPT
APP/
AD
BACK
TV/RAD
RECENT
SUBTITLE
5
6
D
C
C
Показва предходната хронология.
5
(ДОМ
)
Предоставя достъп до менюто Дом. (в
зависимост от модела)
5
Предоставя достъп до менюто Дом. (в
зависимост от модела)
Показва списъка с приложения.
Бутони за навигация (нагоре/надолу/наляво/надясно)
Превъртате през менюта или oпции.
Избирате менюта или опции и потвърждавате своя избор.
Връщате се на предишното ниво.
Показва списъка с Препоръчителни, Програма,
Търсени и Записани. (в зависимост от модела)
Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен
режим.
D
6
Цветни бутон
С тях влизате в специални функции на някои
менюта.
(
: червен,
: зелен,
: жълт,
: син)
БУТОНИ ЗА ТЕЛЕТЕКСТ(
,
)
Тези бутони се
използват за телетекст.
Връщате се на LIVE TV.
Избира източник на MHP ТВ меню. (само за Италия) (в
зависимост от модела)
Бутони за управление
(
)
Управлявате
менютата за платено съдържание и тези на устройства,
съвместими с Time Machine
Ready
, SmartShare или SIMPLINK (USB
или SIMPLINK или Time Machine
Ready
).
Започвате да записвате и се извежда менюто за запис.
(поддържа се само от модела с готовност за Time Machine
Ready
)
Преглеждате информацията на текущо избраната
програма и екран.
Чрез натискането на бутон AD, функцията аудио описания
ще се включи.
Избира радио, телевизионна и DTV програма.
Функции на
дистанционото
управление magic
(в зависимост от модела)
Когато се появи съобщението “Батерията на дистанционното
управление Magic Motion е изтощена. Сменете я.”, сменете
батерията.
За да смените батериите, отворете капака за батерии, сменете
ги (1,5 V AA), като спазите съответствието на
и
клеми,
посочени върху табелката в гнездото, след което затворете капака.
Винаги насочвайте дистанционното управление към сензора
за дистанционно управление на телевизора. За да извадите
батериите, извършете действията за поставяне в обратна посока.
ВНИМАНИЕ
t
Не смесвайте стари с нови батерии, тъй като това може да
повреди дистанционното управление.
6
mno
9
wxyz
3
def
2
abc
1
.
@
4
ghi
8
tuv
7
pqrs
0
5
jkl
LIST
INFO
EXIT
A
B
A
(ЗАХРАНВАНЕ)
Включва или изключва захранването на
телевизора.
(ВХОД)
Сменя входа.
Числови бутони
Въвежда числа.
Влизате в списъка със записани програми.
(Интервал)
Отваря празна позиция на клавиатурата на
екрана.
Преглеждате информацията на текущо избраната
програма и екран.