LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 124

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

16
БЪЛГАРСКИ
Как да използвате
дистанционното управление
magic
y
Разтръскайте леко дистанционното управление Magic M
otion наляво-
надясно или натиснете бутоните
(ДОМ)
,
(ВХОД)
,
за да
накарате показалеца да се появи на екрана.
(При някои модели телевизори, показалецът ще се поя
ви, когато
завъртите бутона Колелце.)
y
Ако показалецът не е използван за определен период
от време или
дистанционното управление Magic Motion е поставено
на равна
повърхност, то показалецът ще изчезне.
y
Ако стрелката не се движи гладко, може да я реста
ртирате, като я
преместите до края на екрана.
y
Дистанционното управление Magic Remote изразходва
енергията
на батерията по- бързо, отколкото стандартно дистан
ционно
управление поради допълнителните си функционалности
.
Предпазни мерки, които да
съблюдавате при използване на
дистанционно управление magic
t
Използвайте дистанционното управление в указания об
хват (в
рамките на 10 m). Ако използвате устройството извън
обхвата
на покритието му или ако има налични някакви препят
ствия, е
възможно да се появят смущения по време на комуника
ция.
t
В зависимост от използваните аксесоари е възможно д
а се появят
смущения в комуникацията.
Устройства като микровълнова печка и безжичен LAN р
аботят в
същия честотен обхват (2,4 GHz) като дистанционното
управление
Magic. Това може да причини смущения по време на ко
муникация.
t
Дистанционното управление Magic може да не работи и
зправно,
ако има безжичен маршрутизатор (AP) в рамките на 1
метър от
телевизора.
Вашият безжичен маршрутизатор трябва да бъде на пов
ече от 1
m от телевизора.
t
Не разглобявайте и не нагрявайте батерията.
t
Не изпускайте батерията. Пазете батерията от силни
удари.
t
Поставянето на батерията по неправилен начин може д
а доведе
до експлозия.
Лицензи
Поддържаните лицензи може да са различни в зависимо
ст от модела.
За повече информация относно лицензите посетете
www.lg.com
.
Информация за софтуер с
отворен код
За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други
лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб
сайта
http://opensource.lge.com
.
В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички
споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия
във връзка с авторски права.
LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на
компактдиск срещу заплащане на разходите по осъществяване
на дистрибуция, като например разходите за носители, доставка
и обработка, след като изпратите имейл до [email protected]
Това предложение важи за период от три (3) години от датата на
закупуване на продукта.
Отстраняване на
неизправности
Не мога да управлявам телевизора от дистанционното управление.
t
Проверете сензора на дистанционното управление и опитайте
отново.
t
Проверете дали няма препятствие между телевизора и
проектора и дистанционното управление.
t
Проверете дали батериите работят, както и дали са поставени
правилно (
с
,
с
).
Не се показва изображение и не се чува никакъв звук.
t
Проверете дали телевизорът е включен.
t
Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт на
стената.
t
Проверете дали няма проблем с контакта на стената, като
включите в него други уреди.
Телевизорът се изключва внезапно.
t
Проверете настройките на захранването. Възможно е да има
смущения в захранването.
t
Проверете дали функцията за
Авто режим гот.
(в зависимост
от модела) /
Таймер за сън
/
Таймер за изключване
е
активирана в настройките за
ТАЙМЕР
.
t
Ако докато телевизорът е включен не се произведе никакъв
сигнал, телевизорът ще се изключи автоматично след 15
минути на неактивност.
Когато свързвате с компютър (HDMI), ще се появи съобщението
“Няма сигнал” или “Невалиден формат”.
t
Изключете/включете телевизора с помощта на
дистанционното управление.
t
Включете отново HDMI кабела.
t
Рестартирайте компютъра, докато телевизорът е включен.