LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 129

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

EESTI
3
Ärge ühendage ühte pikenduspessa liiga palju elektriseadmeid.
Vastasel juhul võib pikenduspesa üle kuumeneda ja tulekahju
põhjustada.
Välisseadmete ühendamisel ärge laske tootel ümber kukkuda.
Vastasel juhul võite toodet kahjustada või end vigastada.
Desiccant
Hoidke pakendis olev niiskusvastane materjal ja vinüülpakend lastele
kättesaamatus kohas.
Niiskusvastased materjalid on allaneelamisel tervisele ohtlikud.
Allaneelamise korral tuleb kutsuda esile oksendamine ja pöörduda
haiglasse. Lisaks võib vinüülpakend põhjustada lämbumist. Vältige
selle sattumist laste kätte.
Ärge lubage lastel teleri otsa ronida.
Vastasel juhul võib teler pikali kukkuda ja vigastusi põhjustada.
Käidelge kasutatud patareid vastavalt nõuetele ja ärge lubage lastel
neid alla neelata.
Kui laps patarei alla neelab, pöörduge viivitamatult arsti poole.
Ärge sisestage toitekaablisse elektrit juhtivaid esemeid (näiteks
metallist söögipulkasid), kui kaabli teine ots on ühendatud
pistikupessa. Samuti ärge katsuge toitekaablit vahetult pärast selle
ühendamist pistikupessa. Võite saada surmava elektrilöögi.
(Sõltub mudelist)
Ärge asetage tuleohtlikke aineid toote lähedal ega hoidke neid sellel.
Tuleohtlike ainete hoolimatul käsitsemisel on oht plahvatuse või
tulekahju tekkeks.
Ärge laske tootesse kukkuda metallist esemeid nagu nt münte,
juuksenõelu, söögipulkasid või traate, või kergsüttivaid esemeid nagu
nt paber ja tikud. Eriliselt tuleb silmas pidada lapsi.
Võib tekkida elektrilöök, tulekahju või vigastused. Kui seadmesse on
kukkunud võõrkeha, tõmmake toitekaabel välja ja võtke ühendust
teeninduskeskusega.
Ärge pihustage tootele vett ega hõõruge seda kergesti süttiva ainega
(värvivedeldi või benseen). Võib tekkida tulekahju või elektrilöök.
Ärge lööge toodet millegi vastu ning ärge laske ühelgi esemel tootesse
ega ekraani vastu kukkuda.
Võite saada vigastada või kahjustada toodet.
Ärge kunagi puutuge seda toodet ega antenni äikesetormi ajal.
Võite saada surmava elektrilöögi.
Ärge kunagi puutuge seinakontakti gaasilekke esinemise ajal. Avage
aknad ning tuulutage ruumi.
Säde võib põhjustada tulekahju või põletusi.