LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 130

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

4
EESTI
Ärge võtke seadet lahti, parandage ega muutke seda ise.
Võib tekkida tulekahju või elektrilöök.
Kontrollimiseks, kalibreerimiseks või parandamiseks pöörduge
teeninduskeskusesse.
Järgmistel juhtudel eraldage toode viivitamatult elektrivõrgust ja võtke
ühendust kohaliku teeninduskeskusega.
t
Toode on saanud löögi
t
Toodet on kahjustatud
t
Võõrkehad on kukkunud tootesse
t
Toode suitseb või eritab kummalist lõhna
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
Kui te toodet pikema aja vältel ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.
Tolmuga kattumine võib põhjustada tulekahju ning isolatsiooni
kahjustamine võib põhjustada elektrilekke, elektrilöögi või tulekahju.
Vältige seadme kokkupuutumist veetilkade või -pritsmetega ning ärge
asetage seadme peale vedelikuga täidetud esemeid, näiteks vaase.
Ärge paigaldage toodet seinale, kui toode võib õli või õliuduga kokku
puutuda.
See võib toodet kahjustada ning põhjustada toote mahakukkumist.
Kui toode (näiteks vahelduvvoolu adapter, toitejuhe, teler) puutub
kokku vee või muude ainetega, ühendage toitejuhe lahti ja võtke
kohe ühendust hoolduskeskusega. Vastasel juhul võib see põhjustada
tulekahju või elektrilöögi.
Kasutage ainult ettevõtte LG Electronics poolt heakskiidetud
vahelduvvoolu adapterit ja toitejuhet. Vastasel juhul võite põhjustada
tulekahju, saada elektrilöögi või toodet kahjustada.
Ärge võtke vahelduvvoolu adapterit ega toitejuhet osadeks lahti.
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
ETTEVAATUST
Paigaldage toode paika, kus ei esine raadiolaineid.
Välisantenni ja elektriliinide vahele peab jääma piisavalt ruumi, et
vältida nende kokkupuutumist, kui antenn peaks kukkuma.
See võib põhjustada elektrilöögi!
Ärge asetage toodet ebastabiilsetele või kaldus pindadele. Vältige ka
vibreerivaid pindasid ning pindasid, mis ei kanna toote raskust.
Vastasel juhul võib toode ümber kukkuda ja vigastusi või kahjustusi
põhjustada.
Kui paigaldate teleri alusele, võtke kasutusel meetmed toote
ümberkukkumise vältimiseks. Vastasel juhul võib toode pikali kukkuda
ja vigastusi põhjustada.
Kui kavatsete paigaldada seadme seinale, ühendage VESA
standard-paigaldusliides (lisatarvikud) toote tagumisele küljele. Kui
paigaldate seadet seinakinnitusliidesega (lisaseadmed), kinnitage see
mahakukkumise vältimiseks hoolikalt.