LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 131

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

EESTI
5
Kasutage ainult tootja soovitatud lisaseadmeid/-tarvikuid.
Antenni ühendamisel konsulteerige kvali&tseeritud tehnikuga.
Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju või elektrilöögi!
Soovitame vaadata telerit vähemalt kauguselt, mis võrdub teleri
diagonaali 2 kuni 7 kordse pikkusega.
Teleri pikemaajalise vaatamine võib põhjustada ähmast nägemist.
Kasutage ainult määratud tüüpi patareisid.
Valede patareide kasutamine võib kaugjuhtimispulti kahjustada.
Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid.
Nii võivad patareid üle kuumeneda ja lekkida.
Patareid tuleb hoida eemale liigsest kuumusest, st otsesest
päikesevalgusest, avatud leegiga kaminast ja elektrisoojendist.
ÄRGE asetage mittetaaslaetavaid patareisid laadimisseadmesse.
Veenduge, et kaugjuhtimispuldi ning selle anduri vahele ei jää esemeid.
Päikesevalgus või muu tugev valgus võib kaugjuhtimispuldi signaali
häirida. Sellisel juhul pimendage tuba.
Välisseadmete, nagu mängukonsoolide ühendamisel veenduge, et
ühenduskaablid on piisavalt pikad.
Vastasel juhul võib toode ümber kukkuda ja vigastusi või kahjustusi
põhjustada.
Ärge lülitage toodet sisse/ välja, ühendades pistiku seinapistikupessa
või tõmmates selle seinapistikupesast välja. (Ärge kasutage pistikut
lülitina.) Vastasel juhul võite põhjustada mehaanilise tõrke või saada
elektrillöögi.
Toote ülekuumenemise vältimiseks järgige allpool toodud
paigaldusjuhiseid.
t
Seina ja toote vaheline kaugus peab olema suurem kui 10 cm.
t
Ärge paigaldage toodet ventilatsioonita kohta (nt raamaturiiulisse
või seinakappi).
t
Ärge asetage toodet vaibale või padjale.
t
Veenduge, et laudlina või kardin ei blokeeri õhutusava.
Vastasel juhul võite tulekahju põhjustada.
Ärge puudutage pikaajalisema telerivaatamise ajal ventilatsiooniavasid,
sest need võivad kuumeneda. See ei mõjuta toote talitlust.
Kontrollige oma seadme kaablit regulaarselt ning kui selle välimus
viitab kahjustusele või kulumisele, ühendage see vooluvõrgust lahti,
lõpetage seadme kasutamine ning vahetage kaabel välja volitatud
teeninduse pakutava samasuguse asenduskaabliga.
Ärge laske toitekaabli kontaktidel või pistikupesal tolmuda.
See võib põhjustada tulekahju!