LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 132

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

6
EESTI
Kaitske toitekaablit füüsilise või mehaanilise kuritarvituse eest, nagu
väänamine, sõlme ajamine, näpistamine, ukse vahele jätmine või peale
astumine. Pöörake erilist tähelepanu kaablitele, seinapistikupesadele
ning kohtadele, kus kaabel väljub seadmest.
Ärge vajutage ekraani vastu tugevalt käega, ärge puudutage seda
teravate esemetega (nt naelad või pliiatsid) ega kriimustage seda.
Vältige ekraani puudutamist või sõrme(de) hoidmist ekraani peal
pikemat aega. See võib põhjustada ajutisi moonutusi ekraanil.
Toote ja selle komponentide puhastamiseks ühendage esmalt
toitekaabel pistikupesast lahti ja pühkige ekraan pehme lapiga puhtaks.
Liigse jõu rakendamisel võite ekraani kriimustada või selle värvi
kahjustada. Ärge pihustage vett ega pühkige märja lapiga. Ärge kunagi
kasutage klaasipuhastusvahendeid, auto või muid poleerimisaineid,
abrasiivseid puhastusvahendeid ega vaha, benseeni, alkoholi jne, mis
võivad toodet ja selle ekraani kahjustada.
Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, saada elektrilöögi või toodet
kahjustada (deformatsioonid, korrosioon, purunemine).
Kuni seade on ühendatud vahelduvvooluga seinakontakti, ei ole see
vahelduvvooluallikast lahti ühendatud isegi siis, kui selle lülitist välja
lülitate.
Kaabli eraldamisel haarake pistikust ja tõmmake see pesast välja.
Kui juhtmed toitekaablis on lahtised, võib see põhjustada tulekahju.
Enne toote liigutamist lülitage toide välja. Seejärel eraldage toite-,
antenni- ja kõik muud ühenduskaablid.
Vastasel juhul võite telerit või toitekaablit kahjustada ja põhjustada
tulekahju või saada elektrilöögi.
Toodet liigutades või lahti pakkides küsige abi; toode on raske.
Vastasel juhul võite end vigastada.
Toote sisemiste osade puhastamiseks võtke kord aastas ühendust
teeninduskeskusega.
Kogunev tolm võib põhjustada mehaanilise rikke.
Laske hooldustööd sooritada kvali&tseeritud hoolduspersonalil.
Teenindus on vajalik, kui seade on mistahes viisil kahjustunud, näiteks
kahjustunud toitekaabli või pistiku puhul, vedeliku või esemete
seadmesse sattumisel, seadme kokkupuutumisel vihma või niiskusega,
häirete korral seadme töös või seadme mahakukkumisel.
Kui teler tundub puudutamisel külm, siis võib sisselülitamisel tegemist
olla mõningase “värelusega”. See on tavaline, seadmega on kõik korras.
Ekraan on kõrgtehnoloogiline toode, eraldusvõimega kaks kuni kuus
miljonit pikslit. Võite näha ekraanil tillukesi musti ja/või heledavärvilisi
punkte (punased, sinised või rohelised) suurusega 1 ppm. See ei märgi
tõrget ega mõjuta toote talitlust ja usaldusväärsust.
Nähtus leiab aset ka kolmandate osapoolte toodetes ning pole põhjus
toote väljavahetamiseks ega hüvitamiseks.