LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 135

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

EESTI
9
Müüakse eraldi
Eraldi müüdavaid elemente võidakse kvaliteedi parendamiseks
eelnevalt teavitamata vahetada või muuta.
Nende esemete ostmiseks pöörduge edasimüüja poole.
Need seadmed töötavad vaid teatud mudelitega.
Sõltuvalt tootefunktsioonide uuendamisest, tootja soovist või
tegevuspoliitikast võidakse mudelinime või disaini muuta.
(Sõltub mudelist)
AG-F***
Cinema 3D-prillid
AN-MR600
Liikumistundlik
kaugjuhtimispult
AN-VC550
Nutikaamera
AG-F***DP
Kaksikesitusprillid
LG Audio seade
Hooldus
Teleri puhastamine
Parima jõudluse ja pika kasutusaja tagamiseks puhastage telerit
regulaarselt.
t
Enne puhastamist lülitage toide välja, tõmmake juhe võrgupesast
ja eraldage kõik muud juhtmed.
t
Äikese ja liigpinge poolt põhjustatud kahjustuste vältimiseks
eraldage toitejuhe, kui te telerit pikemat aega ei kasuta.
Ekraan, raam, korpus ja alus
Tolmu ja kerge mustuse eemaldamiseks pühkige pinda kuiva, puhta ja
pehme lapiga.
Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage puhastamisel pehmet
lappi, mida on niisutatud puhtas vees või pehmetoimelises ja
lahjendatud puhastusaines. Seejärel pühkige pind viivitamatult üle
kuiva lapiga.
t
Vältige alati ekraani puudutamist, kuna see võib ekraani
kahjustada.
t
Sõrmeküüne või terava esemega ei tohi ekraanile vajutada
ega toksata, kuna see võib ekraani kriimustada ja põhjustada
moonutusi.
t
Toote rikkumise vältimiseks ärge kasutage kemikaale.
t
Ärge pihustage pinnale vedelikke. Kui vedelik satub teleri
sisemusse, võib tagajärjeks olla tulekahju, elektrilöök või rike.
Toitejuhe
Pühkige regulaarselt toitejuhtmele kogunenud tolmu ja mustust.
Teleri tõstmine ja
transportimine
Enne teleri transportimist või tõstmist tutvuge järgmiste juhistega,
et vältida teleri kriimustamist või kahjustamist ja teleri tüübist ja
suurusest hoolimata tagada selle ohutu transport.
t
Soovitame telerit transportida müügikomplekti kuulunud karbis
või pakendis.
t
Enne teleri transportimist või tõstmist eraldage toitejuhe ja kõik
kaablid.
t
Telerit hoides peab ekraan olema kahjustamise vältimiseks teist
eemale suunatud olema.
t
Hoidke tugevalt kinni teleri raami üla- ja alaosast. Ärge hoidke
kinni ekraanist, kõlaritest ega kõlarite iluvõrealast.
t
Suurt telerit peavad transportima vähemalt kaks inimest.
t
Telerit transportides hoidke sellest nagu joonisel näidatud.
t
Telerit transportides ärge raputage seda ega laske sel liigselt
vibreerida.
t
Telerit transportides hoidke seda püsti, ärge keerake telerit külili
ega kallutage seda vasakule või paremale.
t
Ekraani kahjustamise vältimiseks ärge kasutage raami korpuse
painutamiseks liigset jõudu.
t
Olge teleri käsitsemisel ettevaatlik, et väljaulatuvat juhtpuldi
nuppu mitte kahjustada.
ETTEVAATUST
t
Vältige alati ekraani puudutamist, kuna see võib ekraani
kahjustada.
t
Ärge teisaldage telerit juhtmehoidikust kinni hoides, vastasel juhul
võib see puruneda ning võite end vigastada ja telerit kahjustada.