LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 139

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

EESTI
13
Väljundi tüüp
Valitud
sisendtüüp
AV1
(TV-väljund
1
)
Digitaalteler
Digitaalteler
Analoogteler, AV
Analoogteler
Komponent
HDMI
1 TV-väljund : Analoog- või digitaaltelevisiooni signaalide väljundid.
t
Kui soovite kasutada Euro Scart kaablit, peab see olema
varjestatud.
t
Kui vaatate digitelerit 3D-režiimis, saab läbi SCART-kaabli edastada
ainult 2D väljundsignaale. (Ainult 3D-mudelid)
t
Kui lülitate 3D-režiimi sisse siis, kui digiteler sooritab ajakavastatud
salvestamist, ei saa ekraani väljundsignaale edastada läbi SCART-
kaabli ning salvestamist ei toimu. (Ainult 3D-mudelid)
Muud ühendused
Ühendage teler välisseadmetega. Parima pildi- ja helikvaliteedi
tagamiseks ühendage väline seade ja teler HDMI-kaabliga. Eraldi
kaabel ei ole kaasas.
Kaugjuhtimispult
(Sõltub mudelist)
Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nuppudel.
Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele.
Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5
V AAA), sobitades
ja
otsad vastavalt patareiruumis toodud
sildile ning sulgege patarei kate. Patareide eemaldamiseks sooritage
paigaldustoiming vastupidises järjekorras.
ETTEVAATUST
t
Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid, vastasel juhul võite
kaugjuhtimispulti kahjustada.
t
Kaugjuhtimispult ei kuulu kõikidel turgudel müügikomplekti.
Suunake kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimispuldi andurile.
P
A
G
E
FAV
MUTE
INPUT
1
.,;@
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
0
9
wxyz
GUIDE
Q.VIEW
2
3
4
1
A
B
A
(TOIDE)
Lülitab teleri sisse või välja.
1
Vahetab sisendallikat. (Sõltub mudelist)
1
Vahetab sisendallikat. (Sõltub mudelist)
2
/
(SEADED)
Kiirseadete avamine. (Sõltub
mudelist)
2
Kiirseadete avamine. (Sõltub mudelist)
3
Kujutise suuruse muutmine. (Sõltub mudelist)
3
Kuvab valitud programmi teabe. (Sõltub mudelist)
(Kasutusjuhend)
Kuvab kasutusjuhendi.
B
Numbrinupud
Kasutage numbrite sisestamiseks.
Kuvab telekava.
(Ruum)
Valib ekraaniklahvistikul tühiku.
Naaseb viimati vaadatud programmile.
Reguleerib helitugevust.
Avab lemmikprogrammide loendi.
4
Kuvab valitud programmi teabe. (Sõltub mudelist)
4
Kasutatakse 3D-video vaatamiseks. (Sõltub mudelist)
Vaigistab heli.
Salvestatud programmide või kanalite sirvimine.
Liigub eelmisele või järgmisele kuvale.