LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 147

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

LIETUVIŲ K.
3
Neprijunkite per daug elektros įrenginių prie vieno elektros tinklo
šakotuvo. Taip dėl perkaitimo gali kilti gaisras.
Nenumeskite gaminio ir saugokite, kad jis neapvirstų jungiant išorinius
įrenginius. Taip galite susižeisti arba sugadinti gaminį.
Desiccant
Laikykite nuo drėgmės saugančią arba vinilo pakavimo medžiagą
vaikams neprieinamoje vietoje.
Praryti nuo drėgmės saugančią medžiagą kenksminga. Netyčia ją
prarijus, sukelkite pacientui vėmimą ir apsilankykite artimiausioje
ligoninėje. Be to, dėl vinilo pakuočių galima uždusti. Laikykite jas
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite vaikams lipti ant televizoriaus arba už jo laikytis.
Dėl to televizorius gali apvirsti ir sunkiai sužeisti.
Tinkamai pašalinkite išeikvotas baterijas saugodami, kad vaikai jų
neprarytų. Jeigu vaikas jas prarytų, kreipkitės į gydytoją.
Nekiškite konduktoriaus (pvz., metalinės lazdelės) į vieną maitinimo
lizdo galą, kol kitas galas yra prijungtas prie sieninio įvesties terminalo.
Be to, nelieskite maitinimo kabelio iš karto jį išjungę iš sieninio įvesties
terminalo. Galite patirti elektros smūgį. (Priklauso nuo modelio)
Nelaikykite šalia gaminio degių medžiagų.
Dėl neatsargaus degių medžiagų naudojimo gali kilti sprogimas arba
gaisras.
Nemeskite į gaminį metalinių daiktų, pvz., monetų, plaukų segtukų,
valgymo lazdelių ar vielos, ir degių daiktų, pvz., popieriaus ar degtukų.
Ypač atsargūs turi būti vaikai.
Gali iškilti elektros smūgio, gaisro ar sužeidimo pavojus. Jeigu į gaminį
įkrito pašalinis objektas, atjunkite maitinimo kabelį ir kreipkitės į
techninės priežiūros centrą.
Nepurkškite vandens ant gaminio ir nevalykite degiomis medžiagomis
(skiedikliu arba benzinu). Gali kilti gaisras arba elektros smūgis.
Venkite smūgių ir saugokitės, kad į gaminį neįkristų daiktų, taip pat
nuo krintančių daiktų saugokite ekraną.
Galite susižeisti arba sugadinti gaminį.
Niekada nelieskite šio gaminio ir antenos perkūnijos arba žaibavimo
metu. Galite patirti elektros smūgį.
Esant dujų nuotėkiui niekada nelieskite kištukinio lizdo – išvėdinkite
atidarę langus. Kibirkštys gali sukelti gaisrą arba nudeginti.