LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 148

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

4
LIETUVIŲ K.
Savavališkai neišrinkite, netaisykite ir neperdarykite gaminio.
Gali kilti gaisras arba elektros smūgis.
Dėl tikrinimo, kalibravimo ar taisymo kreipkitės į techninės priežiūros
centrą.
Jeigu įvyko kuris nors toliau nurodytų veiksnių, iškart atjunkite gaminį
nuo elektros tinklo ir kreipkitės į vietinį techninės priežiūros centrą.
t
Gaminys buvo sutrenktas
t
Gaminys buvo pažeistas
t
Į gaminį pateko pašalinių objektų
t
Gaminys skleidžia dūmus arba neįprastą kvapą
Dėl to gali kilti gaisras arba galite patirti elektros smūgį.
Jei ilgą laiką nesiruošiate naudoti gaminio, ištraukite iš jo maitinimo
kabelį.
Susikaupusios dulkės gali sukelti gaisrą arba dėl pablogėjusios
izoliacijos gali atsirasti elektros nuotėkis, iškilti elektros smūgio arba
gaisro pavojus.
Prietaisą reikia saugoti, kad neužlašėtų arba neužtikštų skysčio, ant jo
negalima dėti indų su skysčiais, pvz., vazų.
Neinstaliuokite šio gaminio ant sienos, jei jis gali turėti sąlytį su tepalu
ar riebalų garais. tai gali pažeisti produktą ir jis gali nukristi.
Jei vanduo arba kitos medžiagos pateks į produktą (AC adapterį,
maitinimo laidą, TV), atjunkite maitinimo laidą ir nedelsiant kreipkitės
į techninės priežiūros centrą. Kitaip gali kilti gaisras arba galite patirti
elektros smūgį.
Naudokite tik „LG Electronics“ patvirtintus originalius AC adapterius
ir maitinimo laidus. Priešingu atveju gali kilti gaisras, galima patirti
elektros smūgį, gali sugesti arba deformuotis gaminys.
Niekada neišmontuokite AC adapterio arba maitinimo laido.
Dėl to gali kilti gaisro arba elektros smūgio pavojus.
DĖMESIO
Montuokite gaminį ten, kur nėra radijo bangų.
Turi būti pakankamas atstumas nuo lauko antenos iki elektros kabelių,
kad antena prie jų neprisiliestų, net jei nuvirstų.
Tai gali sukelti elektros smūgį.
Nestatykite gaminio ant nestabilių lentynų arba nuožulnių paviršių. Be
to, venkite vietų, kur yra didelė vibracija arba kur gaminys negali gerai
laikytis.
To nesilaikant gaminys gali nukristi arba apvirsti, dėl to gali būti sužeisti
žmonės arba sugadintas gaminys.
Jeigu įrengsite televizorių ant stovo, turite imtis veiksmų, kad
apsaugotumėte gaminį ir jis nenuvirstų. To nepadarius, gaminys
virsdamas gali sužeisti.
Jei ketinate montuoti televizorių ant sienos, prie gaminio galinės
sienelės pritvirtinkite standartinę VESA montavimo sąsają (papildomas
dalis). Kai tvirtinate televizorių naudodami tvirtinimo prie sienos laikiklį
(atskirai įsigyjama dalis), gerai jį pritvirtinkite, kad nenukristų.