LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 150

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

6
LIETUVIŲ K.
Saugokite maitinimo kabelį nuo neigiamo &zinio ar mechaninio
poveikio, pavyzdžiui, persukimo, sunarpliojimo, suspaudimo, privėrimo
durimis ar mindymo. Ypač atkreipkite dėmesį į kištukus, sieninius lizdus
ir vietas, kur kabelis išeina iš prietaiso.
Stipriai nespauskite pulto ranka ar aštriu daiktu, pvz., vinimi, pieštuku
ar rašikliu, taip pat būkite atsargūs, kad jo neįbrėžtumėte.
Venkite ilgesnį laiką liesti LCD ekraną, nelaikykite į jį įremtų pirštų. Tai
darant ekrane atsiranda laikinų vaizdo iškraipymų.
Valydami gaminį ir jo komponentus, pirmiausia atjunkite jį nuo
maitinimo tinklo, valykite švelnia medžiagos skiaute. Per daug
spausdami galite subraižyti arba išblukinti. Nepurkškite vandeniu ir
nevalykite drėgnu skudurėliu. Niekada nenaudokite stiklo valiklio,
automobilių ar pramoninių poliruoklių, abrazyvų ar vaško, benzino,
spirito ir t. t., kurie gali sugadinti gaminį ir jo ekraną.
To nesilaikant gali kilti gaisras, galite patirti elektros smūgį arba gali
sugesti gaminys (deformacija, korozija ar lūžiai).
Kol įrenginys prijungtas prie AC kištukinio lizdo, jis neatjungiamas nuo
AC maitinimo šaltinio, net jei išjungiamas JUNGIKLIU.
Atjungdami kabelį nuo maitinimo tinklo suimkite už kištuko ir ištraukite
jį. Jeigu maitinimo kabelio vidinės gyslos atsijungtų, gali kilti gaisras.
Perkeldami gaminį būtinai pirmiausia išjunkite maitinimą. Tada
atjunkite maitinimo kabelį, antenos kabelį ir visus jungiamuosius
kabelius.
Galite pažeisti televizorių arba maitinimo kabelį, dėl to gali kilti gaisro
ar elektros smūgio pavojus.
Perkeldami arba išpakuodami gaminį dirbkite dviese, nes gaminys
sunkus. To nesilaikydami galite susižeisti.
Kartą per metus kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą dėl vidinių
gaminio dalių valymo.
Susikaupusios dulkės gali sukelti mechaninį gedimą.
Patikėkite visus techninės priežiūros darbus kvali&kuotam specialistui.
Priežiūra būtina, kai prietaisas kokiu nors būdu sugadinamas, pvz., kai
pažeidžiamas maitinimo kabelis ar kištukas, kai į prietaisą patenka
skysčių ar daiktų, kai prietaisas patenka po lietumi ar sudrėksta, kai
prietaisas tinkamai neveikia arba numetamas.
Jeigu televizorius šaltas, įjungiant jis gali šiek tiek sublyksėti. Tai yra
normalu ir nėra gaminio gedimas.
Ekranas yra aukštųjų technologijų gaminys, kurio raiška nuo dviejų iki
šešių milijonų pikselių. Ekrane galite matyti mažyčius juodus ir (arba)
ryškių spalvų taškelius (raudonus, mėlynus ar žalius), kurių dydis 1
ppm. Tai nėra gedimas ir neturi įtakos gaminio charakteristikoms ir
patikimumui.
Šis reiškinys pastebimas ir trečiųjų šalių gaminiuose ir tai nėra priežastis,
dėl kurios gaminys turėtų būti pakeistas ar grąžintas.