LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 164

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

2
LATVIEŠU
Drošības norādījumi
Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet
turpmākās norādes par piesardzības pasākumiem.
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet televizoru un tālvadības pulti šādās vietās:
t
tiešos saules staros;
t
telpā ar augstu mitruma līmeni, piemēram, vannas istabā;
t
siltuma avotu, piemēram, plīts un citu sildierīču, tuvumā;
t
virtuves letes vai mitrinātāju tuvumā, kur ierīce var tikt pakļauta
tvaika vai eļļas iedarbībai;
t
vietā, kur ierīce ir pakļauta lietus un vēja iedarbībai;
t
ūdens trauku, piemēram, vāžu, tuvumā.
Neievērojot šos nosacījumus, varat izraisīt ugunsgrēku, elektriskās
strāvas triecienu, radīt ierīces bojājumus vai deformāciju.
Nenovietojiet ierīci putekļainās vietās. Tas var radīt ugunsbīstamību.
Atvienojiet ierīci, izmantojot elektrotīkla kontaktdakšu. Kontaktdakšai
ir jābūt viegli pieejamai.
Neaiztieciet elektrotīkla kontaktdakšu ar slapjām rokām. Turklāt, ja
vada kontakti ir slapji vai putekļaini, nosusiniet kontaktdakšu vai
noslaukiet putekļus.
Pārlieka mitruma dēļ varat gūt nāvējošu elektrotraumu.
Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots iezemētam elektrotīklam
(izņemot neiezemētas ierīces). Varat gūt nāvējošu elektrotraumu vai
traumu.
Strāvas vadam ir jābūt pilnīgā darba kārtībā.
Ja strāvas vads nav pilnīgā darba kārtībā, var izcelties ugunsgrēks.
Nodrošiniet, lai strāvas vads nesaskartos ar karstiem priekšmetiem,
piemēram, sildītāju.
Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
Nenovietojiet smagus priekšmetus vai pašu ierīci uz tās strāvas vadiem.
Neievērojot šo nosacījumu, varat izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās
strāvas triecienu.
Antenas kabeļa ievadu telpā no āra izlokiet tā, lai nepieļautu lietus
ūdens ieplūšanu telpā.
Ūdens ieplūšana var radīt ierīces bojājumus un izraisīt elektriskās
strāvas triecienu.
Uzstādot televizoru pie sienas, nodrošiniet, lai strāvas un signāla kabeļi
nekarātos televizora aizmugurē.
Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.