LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 165

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

LATVIEŠU
3
Vienai sienas kontaktligzdai nepievienojiet pārāk daudz elektroierīču.
Pārkaršanas rezultātā var izcelties ugunsgrēks.
Pievienojot ārējas ierīces, uzmaniet, lai ierīce nenokrīt vai neapgāžas.
Tas var izraisīt traumas vai radīt ierīces bojājumus.
Desiccant
Iepakojuma pretmitruma materiālu vai vinila iepakojumu glabājiet
bērniem nepieejamā vietā.
Pretmitruma materiāls ir bīstams, to norijot. Ja nejaušības dēļ tas tiek
norīts, izraisiet personai vemšanu un dodieties uz tuvāko slimnīcu.
Turklāt vinila iepakojums var izraisīt nosmakšanu. Glabājiet to bērniem
nepieejamā vietā.
Neļaujiet bērniem rāpties uz televizora vai karāties tajā.
Televizors var nogāzties un radīt nopietnas traumas.
Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām pārdomāti, lai nepieļautu, ka
bērns tās norij.
Ja baterija ir norīta, nekavējoties vērsieties pie ārsta pēc palīdzības.
Neievietojiet vadītāju (piemēram, metāla irbuli) vienā strāvas vada
galā, ja otrs tā gals ir pievienots sienas ieejas terminālim. Turklāt
neskarieties pie strāvas vada uzreiz pēc tā pievienošanas sienas ieejas
terminālim. Tādējādi varat gūt nāvējošu elektrotraumu.
(atkarībā no modeļa)
Nenovietojiet un neglabājiet viegli uzliesmojošas vielas ierīces tuvumā.
Pastāv sprādziena vai ugunsgrēka bīstamība, ko var izraisīt neuzmanīga
apiešanās ar viegli uzliesmojošām vielām.
Nemetiet ierīcē metāla priekšmetus, piemēram, monētas, matu
sprādzes, irbulīšus vai vadus, kā arī viegli uzliesmojošas lietas,
piemēram, papīru un sērkociņus. Īpaša uzmanība ir jāpievērš, bērniem
esot ierīces tuvumā.
Iespējams elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās vai traumu risks. Ja
ierīcē nokļūst svešķermenis, atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas
un sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
Nesmidziniet uz ierīces ūdeni un neberziet to ar viegli uzliesmojošu
vielu (atšķaidītāju vai benzolu). Šāda rīcība var izraisīt ugunsgrēku vai
elektriskās strāvas triecienu.
Nepakļaujiet ierīci triecieniem un nepieļaujiet, ka tajā iekrīt vai uz
ekrāna uzkrīt priekšmeti.
Tādējādi varat gūt traumas, vai ierīcei var tikt radīti bojājumi.
Nekad neskarieties pie šīs ierīces vai antenas pērkona negaisa vai
zibens laikā. Tādējādi varat gūt nāvējošu elektrotraumu.
Neskarieties pie sienas kontaktligzdas, kad radusies gāzes noplūde.
Atveriet logus un izvēdiniet telpu.
Tas var izraisīt ugunsgrēku vai aizdegšanos no dzirksteles.