LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 166

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

4
LATVIEŠU
Neizjauciet, neremontējiet un nepārveidojiet ierīci paša spēkiem.
Šāda rīcība var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
Lai veiktu pārbaudi, kalibrēšanu vai remontu, sazinieties ar klientu
apkalpošanas centru.
Ja rodas kāda no tālāk minētajām situācijām, nekavējoties atvienojiet
ierīci no elektrotīkla kontaktligzdas un sazinieties ar vietējo klientu
apkalpošanas centru.
t
Ierīce tikusi pakļauta triecienam
t
Ierīce ir bojāta
t
Ierīcē ir nokļuvuši svešķermeņi
t
Ierīce rada dūmus vai neparastu smaku
Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
Ja plānojat ierīci nelietot ilgu laiku, atvienojiet strāvas vadu no ierīces.
Uzkrājušies putekļi var izraisīt ugunsgrēku, vai izolācijas pasliktināšanās
var izraisīt elektrības noplūdi, elektriskās strāvas triecienu vai
ugunsgrēku.
Ierīce nedrīkst atrasties vietās, kur tai var uzpilēt vai uzšļakstīties
šķidrums, un uz ierīces nedrīkst novietot priekšmetus ar šķidrumu,
piemēram, vāzes.
Neuzstādiet šo produktu pie sienas, ja tas varētu tikt pakļauts eļļas vai
eļļas dūmu ietekmei. Tas var sabojāt produktu un izraisīt tā nokrišanu.
Ja ierīcē (piemēram, maiņstrāvas adapterī, barošanas vadā, televizorā)
iekļūst ūdens vai cita viela, nekavējoties atvienojiet barošanas vadu un
sazinieties ar apkopes centra pārstāvjiem. Neievērojot šo nosacījumu,
varat izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
Izmantojiet tikai LG Electronics apstiprinātu maiņstrāvas adapteri un
barošanas vadu. Neievērojot šos nosacījumus, varat izraisīt ugunsgrēku,
elektriskās strāvas triecienu, radīt ierīces bojājumus vai deformāciju.
Nekad neizjauciet maiņstrāvas adapteri vai barošanas vadu.
Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
UZM
ANĪBU!
Uzstādiet ierīci vietā, kur nav radioviļņu.
Starp ārējo antenu un elektrotīkla līniju ir jābūt pietiekamam
attālumam, lai līnija netiktu skarta, pat ja antena nogāžas.
Tas var radīt elektriskās strāvas triecienu.
Neuzstādiet ierīci nedrošās vietās, piemēram, uz nestabiliem plauktiem
vai slīpām virsmām. Nenovietojiet to arī vietās, kuras pakļautas
vibrācijai vai kur ierīci nevar pilnīgi atbalstīt.
Pretējā gadījumā ierīce var nokrist vai apgāzties, tādējādi radot traumu
vai ierīces bojājumus.
Ja uzstādāt televizoru uz statņa, ir jānodrošina papildu līdzekļi, lai
nepieļautu ierīces apgāšanos. Pretējā gadījumā ierīce var nogāzties,
tādējādi radot traumas.
Ja plānojat ierīci stiprināt pie sienas, tās aizmugurē pievienojiet VESA
standartam atbilstošu stiprinājuma mehānismu (papildu detaļas). Ja
ierīcei pievienojat sienas stiprinājuma kronšteina komplektu (papildu
detaļas), piestipriniet to rūpīgi, lai ierīce nenokristu.