LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 167

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

LATVIEŠU
5
Izmantojiet tikai ražotāja norādīto papildaprīkojumu/piederumus.
Uzstādot antenu, konsultējieties ar kvali+cētu tehniķi.
Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsbīstamību vai elektriskās strāvas
trieciena risku.
Skatoties televizoru, ieteicams atrasties attālumā, kas ir 2–7 reizes
lielāks par ekrāna diagonāles garumu.
Ilgstoša televizora skatīšanas var veicināt redzes miglošanos.
Lietojiet tikai norādītā veida baterijas. Pretējā gadījumā varat radīt
tālvadības pults bojājumus.
Vienlaikus nelietojiet jaunu un vecu bateriju. Tas var veicināt bateriju
pārkaršanu vai iztecēšanu.
Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, neturiet
tās tiešos saules staros, neglabājiet pie atklātas uguns un elektriskajiem
sildītājiem.
NEIEVIETOJIET nelādējamas baterijas lādēšanas ierīcē.
Uzmaniet, lai starp tālvadības pulti un tās sensoru neatrastos
priekšmeti.
Tālvadības pults signālu var traucēt saules vai cita spēcīga gaisma. Šādā
gadījumā aptumšojiet telpu.
Pievienojot ārējas ierīces, piemēram, videospēļu konsoles, pārbaudiet,
vai savienojuma vadi ir pietiekami gari.
Pretējā gadījumā ierīce var apgāzties, tādējādi radot traumas vai ierīces
bojājumus.
Neieslēdziet/neizslēdziet ierīci, pievienojot strāvas vadu sienas
kontaktligzdai vai atvienojot no tās (neizmantojiet kontaktdakšu slēdža
vietā).
Tādējādi varat radīt mehānisku bojājumu vai izraisīt elektriskās strāvas
triecienu.
Lūdzu, ievērojiet tālāk izklāstītās uzstādīšanas norādes, lai novērstu
ierīces pārkaršanu.
t
Attālumam starp ierīci un sienu ir jābūt lielākam par 10 cm.
t
Nenovietojiet ierīci vietā, kur nav ventilācijas (piem.,
grāmatplauktā vai sienas skapī).
t
Neuzstādiet ierīci uz paklāja vai polsterējuma.
t
Pārbaudiet, vai ventilācijas atveres nenosedz galdauts vai aizkars.
Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.
Neskarieties ventilācijas atverēm, kad ilgstoši skatāties televizoru, jo
atveres var sakarst. Tas neietekmē šīs ierīces darbību vai veiktspēju.
Periodiski pārbaudiet ierīces vadu, un, ja tā izskats liecina par bojājumu
vai nolietojumu, atvienojiet to no strāvas avota, pārtrauciet ierīces
lietošanu un nomainiet vadu pret tieši tādu pašu pilnvarota apkopes
veicēja rezerves vadu.
Nepieļaujiet putekļu uzkrāšanos uz strāvas vada kontaktiem vai
kontaktligzdā. Tas var radīt ugunsbīstamību.