LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 168

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

6
LATVIEŠU
Sargiet strāvas vadu no +ziskas vai mehāniskas nepareizas lietošanas
— savērpšanās, mezgliem, saspiešanas, ievēršanas durvīs un
samīšanas. Pievērsiet uzmanību kontaktdakšām, sienas kontaktligzdām,
kā arī vietai, kur vads iznāk no ierīces.
Nespiediet paneli stingri ar plaukstu vai asu priekšmetu, piemēram,
naglu, zīmuli vai pildspalvu, un neskrāpējiet to.
Nepieskarieties ekrānam un ilgstoši neturiet pie tā pirkstu(s). Šādi
ekrānā varat radīt īslaicīgu kropļojumu.
Tīrot ierīci un tās sastāvdaļas, vispirms atvienojiet strāvas vadu un
notīriet ierīci ar mīkstu drāniņu. Pārmērīgi spiežot, iekārtu varat
saskrāpēt vai radīt krāsu bojājumus. Nesmidziniet uz ierīces ūdeni
un netīriet to ar slapju drāniņu. Nekad neizmantojiet stiklu tīrāmo
līdzekli, automašīnu vai rūpniecisko spodrinātāju, abrazīvu līdzekli vai
vasku, benzolu, spirtu u. c. līdzekli, kas var radīt ierīces un tās paneļa
bojājumus.
Neievērojot šo nosacījumu, varat izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas
triecienu vai ierīces bojājumus (deformāciju, koroziju vai defektus).
Kamēr šī ierīce ir pievienota maiņstrāvas sienas kontaktligzdai, tā
nav atvienota no maiņstrāvas enerģijas avota, pat ja izslēdzat ierīci ar
SLĒDZI.
Atvienojot strāvas vadu, satveriet kontaktdakšu un izvelciet to no
kontaktligzdas.
Ja strāvas vada iekšējās dzīslas ir atvienojušās, tas var izraisīt
ugunsgrēku.
Pārvietojot ierīci, vispirms to izslēdziet. Pēc tam atvienojiet strāvas
vadus, antenas kabeļus un visus savienojuma vadus.
Televizors vai strāvas vads var tikt bojāts, tādējādi radot ugunsgrēka vai
elektriskās strāvas trieciena bīstamību.
Pārvietojot vai izsaiņojot ierīci, strādājiet vismaz divatā, jo ierīce ir
smaga. Pretējā gadījumā varat gūt traumas.
Reizi gadā sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai iztīrītu ierīces
iekšējās detaļas.
Uzkrājušies putekļi var izraisīt mehāniskus bojājumus.
Visus apkopes darbus uzticiet kvali+cētiem apkopes darbiniekiem.
Apkope ir nepieciešama, ja ierīce jebkādā veidā tikusi bojāta — bojāts
strāvas vads vai kontaktdakša, ierīcei uzliets šķidrums vai tajā iekrituši
priekšmeti, ierīce nokļuvusi lietū vai slapjumā, tā nedarbojas, kā
paredzēts, vai tikusi nomesta.
Ja ierīce pieskaroties šķiet auksta, ieslēdzot tā var īsi nomirgot. Tas ir
normāla parādība; ar ierīci nekas nav noticis.
Ierīces panelis ir augstās tehnoloģijas izstrādājums ar augstu
izšķirtspēju — no diviem līdz sešiem miljoniem pikseļu. Uz paneļa,
iespējams, redzēsiet sīkus melnus un/vai spilgtus krāsainus (sarkanus,
zilus vai zaļus) punktiņus 1 ppm izmērā. Tas nenorāda uz nepareizu
darbību un neietekmē ierīces veiktspēju un drošumu.
Šāda parādība ir novērojama arī trešo pušu ierīcēm, un uz to neattiecas
apmaiņas vai atlīdzības nosacījumi.