LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 170

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

8
LATVIEŠU
UZMANĪBU!
Skatīšanās vide
t
Skatīšanās attālums

-
Skatoties 3D saturu, ieteicams atrasties no televizora attālumā,
kas ir vismaz divas reizes lielāks par televizora diagonāles
garumu. Ja jūtaties neērti, skatoties 3D saturu, pavirzieties
tālāk no televizora.
Skatīšanās vecums
t
Zīdaiņi/bērni

-
Vecumā līdz 6 gadiem lietot/skatīties 3D saturu ir aizliegts.

-
Bērni vecumā līdz 10 gadiem var pārmēru aizrauties, jo viņu
redze ir attīstības posmā (piemēram, var mēģināt skart ekrānu
vai ieiet ekrānā). Bērniem, kuri skatās 3D saturu, ir jāpievērš
īpaša papildu uzmanība.

-
Bērniem ir spēcīgāka 3D attēlu binokulārās atšķirības uztvere
nekā pieaugušajiem, jo viņiem attālums starp acīm ir mazāks
nekā pieaugušajiem. Tādēļ, skatoties vienu un to pašu 3D
attēlu, bērniem būs lielāks stereoskopiskais dziļums nekā
pieaugušajiem.
t
Pusaudži

-
Pusaudži vecumā līdz 19 gadiem var jutīgi reaģēt, ko veicina
3D satura gaismas stimulācija. Ja pusaudži ir noguruši, viņiem
nav ieteicams ilgstoši skatīties 3D saturu.
t
Cilvēki gados

-
Cilvēki gados var uztvert mazāku 3D efektu nekā jaunieši.
Nesēdiet televizoram tuvāk par ieteikto attālumu.
Piesardzības pasākumi, lietojot 3D brilles
t
Lietojiet tikai LG 3D brilles. Pretējā gadījumā 3D video, iespējams,
nevarēsiet atbilstoši skatīties.
t
Nelietojiet 3D brilles parasto briļļu, saulesbriļļu vai aizsargbriļļu
vietā.
t
Pārveidotu 3D briļļu lietošana var acīm radīt papildu piepūli vai
izkropļot attēlu.
t
Neglabājiet 3D brilles ļoti augstā vai zemā temperatūrā. Tas var
radīt deformāciju.
t
3D brilles ir trauslas un viegli saskrāpējamas. Vienmēr tīriet to lēcas
ar mīkstu un tīru drāniņu. Nesaskrāpējiet 3D briļļu lēcu virsmu ar
asiem priekšmetiem un netīriet ar ķimikālijām.
Sagatavošanās
PIEZĪME
t
Ja TV tiek ieslēgts pirmo reizi pēc piegādes no rūpnīcas, TV
ieslēgšana var ilgt līdz vienai minūtei.
t
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
t
Jūsu televizora OSD (ekrāna izvēlnes) var nedaudz atšķirties no šajā
rokasgrāmatā redzamās.
t
Pieejamās izvēlnes un opcijas var atšķirties atkarībā no jūsu
izmantotā ievades avota vai ierīces modeļa.
t
Nākotnē šis televizors var tikt papildināts ar jaunām funkcijām.
t
Lai samazinātu strāvas patēriņu, televizoru var iestatīt gaidstāves
režīmā. Ja televizoru paredzēts neskatīties kādu laiku, tas jāizslēdz,
tādējādi samazinot strāvas patēriņu.
t
Samazinot attēla spilgtuma līmeni, televizora skatīšanās laikā
patērēto elektroenerģiju var ievērojami samazināt, kas savukārt
pazemina vispārējās ekspluatācijas izmaksas.
t
Ierīces komplektācijā iekļautie piederumi var atšķirties atkarībā
no modeļa.
t
Atjauninot ierīces funkcijas, šajā rokasgrāmatā norādītās
ierīces speci+kācijas vai saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja
brīdinājuma.
t
Lai izveidotu optimālu savienojumu, HDMI kabeļiem un USB
ierīcēm ir jābūt ietvaram, kura biezums ir mazāks par 10 mm
un platums — mazāks par 18 mm. Ja USB kabelis vai USB
atmiņas karte neatbilst televizora USB portam, izmantojiet tādu
pagarinājuma kabeli, kas atbalsta USB 2.0.
A
B
A
B
*A
<
=
10 mm
*B
<
=
18 mm
t
Izmantojiet serti+cētu kabeli ar HDMI logotipu.
t
Ja neizmantosiet serti+cētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt
redzams attēls un iespējama savienojuma kļūda. (Ieteicamie HDMI
kabeļu veidi)
- Ātrdarbīgs HDMI®/
TM
kabelis (3 m vai īsāku)
- Ātrdarbīgs HDMI®/
TM
kabelis ar Ethernet (3 m vai īsāku)
UZMANĪBU!
t
Lai garantētu izstrādājuma drošu darbību un ilgu darbmūžu,
neizmantojiet neapstiprinātus piederumus.
t
Garantija neietver neapstiprinātu piederumu lietošanas rezultātā
gūtus bojājumus un traumas.
t
Dažiem modeļiem uz ekrāna ir plāna plēve, ko nedrīkst noņemt.