LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 171

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

LATVIEŠU
9
Jāiegādājas atsevišķi
Atsevišķas pirkuma vienības var tikt nomainītas vai pārveidotas bez
iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu kvalitāti.
Lai iegādātos šos piederumus, sazinieties ar izplatītāju.
Šīs ierīces ir izmantojamas tikai kopā ar noteiktiem modeļiem.
Modeļa nosaukums vai konstrukcija var mainīties atkarībā no
izstrādājuma funkciju jauninājumiem, ražotāja apsvērumiem vai
politikas.
(Atkarībā no modeļa)
AG-F***
Kino 3D brilles
AN-MR600
Maģiskā tālvadības
pults
AN-VC550
Viedā kamera
AG-F***DP
Dual Play brilles
LG audio ierīce
Tehniskā apkope
Televizora tīrīšana
Regulāri tīriet televizoru, lai saglabātu vislabāko attēla kvalitāti un
pagarinātu tā kalpošanas laiku.
t
Nespiediet, neberzējiet un nesitiet virsmu ar nagu vai asu
priekšmetu, jo tādējādi varat saskrambāt ekrānu un attēls var tikt
izkropļots.
t
Neizmantojiet tādas ķīmiskās vielas kā vasks, benzols, spirts,
atšķaidītāji, insekticīdi, gaisa atsvaidzinātāji, smērvielas, jo tās var
sabojāt ekrāna apdari un izraisīt krāsu izmaiņas.
Ekrāns, ietvars, korpuss un statnis
Lai notīrītu putekļus vai nelielus netīrumus, tīriet virsmu ar sausu, tīru
un mīkstu drāniņu.
Lai notīrītu lielus netīrumus, tīriet virsmu ar mīkstu drāniņu, kas
mitrināta ar tīru ūdeni vai ūdeni, kuram pievienots maigs mazgāšanas
līdzeklis. Pēc tam tūlīt noslaukiet ar sausu drāniņu.
t
Vienmēr centieties nepieskarties ekrānam, jo tādā veidā varat radīt
tā bojājumus.
t
Nespiediet, neberziet un nesitiet ekrāna virsmu ar nagu vai
asu priekšmetu, jo tā varat saskrambāt ekrānu un attēls var tikt
izkropļots.
t
Nelietojiet ķīmiskas vielas, jo tās var bojāt ierīci.
t
Nesmidziniet šķidrumus uz virsmas. Ja televizorā iekļūst ūdens,
tas var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai ierīces
nepareiza darbību.
Strāvas vads
Regulāri noslaukiet visus putekļus un netīrumus, kas sakrājušies uz
strāvas vada.
Televizora celšana un
pārvietošana
Lai pārvietotu vai paceltu televizoru, izlasiet tālāk minēto informāciju,
lai televizoru nesaskrāpētu vai nebojātu un lai pārvietošanu veiktu droši
neatkarīgi no televizora veida un izmēriem.
t
Televizoru ieteicams pārvietot kastē vai iesaiņojuma materiālā,
kurā tas sākotnēji bija ievietots.
t
Pirms televizora pārvietošanas vai celšanas atvienojiet strāvas vadu
un visus kabeļus.
t
Turot televizoru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no ķermeņa, lai
neradītu tā bojājumus.
t
Stingri satveriet televizora ietvara augšējo un apakšējo daļu.
Pārliecinieties, vai neturat televizoru aiz caurspīdīgās daļas,
skaļruņa vai skaļruņa restīšu vietas.
t
Liela izmēra televizors ir jāpārvieto vismaz 2 personām.
t
Ja pārvietojat televizoru nesot, turiet to, kā redzams attēlā.
t
Pārvadājot televizoru, sargiet to no triecieniem un pārliekas
vibrācijas.
t
Pārvietojot televizoru, turiet to vertikāli. Nekad negrieziet
televizoru uz sāniem un nelieciet to pa kreisi vai pa labi.
t
Nespiediet ar spēku uz korpusa, lai to nesaliektu un šādi
nesabojātu ekrānu.
t
Strādājot ar TV, uzmanieties, lai nesabojātu izvirzāmo kursorsviras
pogu.
UZMANĪBU!
t
Vienmēr centieties nepieskarties ekrānam, jo tādā veidā varat radīt
tā bojājumus.
t
Nepārvietojiet televizoru, turot aiz kabeļu turētājiem, jo tie var
salūzt, radot traumas vai sabojājot televizoru.