LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 172

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

10
LATVIEŠU
Kursorsviras pogas
izmantošana
Lai izmantotu TV funkcijas, nospiediet vai pārvietojiet kursorsviras pogu
uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.
Kursorsviras poga
Pamatfunkcijas
Ieslēgšana
Ja TV ir izslēgts, novietojiet pirkstu
uz kursorsviras pogas, vienreiz
nospiediet un atlaidiet.
Izslēgšana
Ja TV ir ieslēgts, novietojiet pirkstu
uz kursorsviras pogas, vienreiz
nospiediet un pēc dažām sekundēm
atlaidiet.
Skaļuma
regulēšana
Novietojiet pirkstu uz kursorsviras
pogas un nospiediet to pa kreisi vai
pa labi, lai noregulētu vajadzīgo
skaļuma līmeni.
Programmu
vadība
Novietojiet pirkstu uz kursorsviras
pogas un nospiediet to uz augšu
vai uz leju, lai ritinātu saglabātās
programmas līdz vajadzīgajai.
Izvēlnes pielāgošana
Ja TV ir ieslēgts, vienu reizi nospiediet kursorsviras pogu. Lai pielāgotu
izvēlnes elementus pārvietojiet kursorsviras pogu pa kreisi vai pa labi.
Izslēdz ierīci.
Aizver ekrānā parādīto saturu un atgriežas TV skatīšanās
režīmā.
Maina ievades avotu.
Piekļūst ātrajiem iestatījumiem.
PIEZĪME
t
Kad pirkstu novietojat virs kursorsviras pogas un nospiežat to uz
augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, uzmanieties, lai nenospiestu
pašu kursorsviras pogu. Ja vispirms nospiedīsit kursorsviras pogu,
nevarēsit koriģēt skaļuma līmeni un saglabātās pārraides.
Uzstādīšana uz galda
(Atkarībā no modeļa)
1 Paceliet un nolieciet televizoru vertikāli uz galda.
t
Atstājiet vismaz 10 cm atstatumu līdz sienai, lai nodrošinātu
pareizu ventilāciju.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
2 Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktligzdai.
UZMANĪBU!
t
Nenovietojiet televizoru siltuma avotu tuvumā vai virs tiem, jo
tādējādi varat izraisīt ugunsgrēku vai cita veida bojājumus.
Kensington drošības sistēmas
izmantošana
(Ne visiem modeļiem šī iespēja ir pieejama.)
t
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
Kensington drošības sistēmas savienotājs atrodas televizora
aizmugurējā daļā. Lai uzzinātu vairāk par uzstādīšanu un izmantošanu,
skatiet Kensington drošības sistēmas rokasgrāmatu vai apmeklējiet
vietni
http://www.kensington.com
. Pievienojiet Kensington drošības
sistēmas kabeļa vienu galu pie televizora, bet otru pie galda.
Televizora nostiprināšana pie sienas
(Ne visiem modeļiem šī iespēja ir pieejama.)