LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 173

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

LATVIEŠU
11
1 Ievietojiet un pievelciet cilpskrūves vai televizora kronšteinu un
skrūves televizora aizmugurējā daļā.
t
Ja cilpskrūvju vietā ir ievietotas bultskrūves, izņemiet tās.
2 Piestipriniet sienas kronšteinus pie sienas. Saskaņojiet sienas
kronšteina izvietojumu ar cilpskrūvēm uz televizora aizmugurējās
daļas.
3 Ar izturīgu virvi stingri savienojiet cilpskrūves un sienas kronšteinus.
Uzraugiet, lai tiktu saglabāts virves horizontāls stāvoklis pret plakano
virsmu.
UZMANĪBU!
t
Uzraugiet, lai bērni nerāptos uz televizora un tajā nekarātos.
PIEZĪME
t
Izmantojiet paaugstinājumu vai skapi, kas ir pietiekami izturīgs un
liels, lai droši atbalstītu televizoru.
t
Kronšteini, bultskrūves un virves komplektā nav iekļautas. Papildu
piederumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.
Uzstādīšana pie sienas
Uzmanīgi pievienojiet sienas stiprinājuma kronšteinu (papildu
piederums) pie televizora aizmugurējās daļas un uzstādiet sienas
stiprinājuma kronšteinu pie stingras sienas, kas ir perpendikulāra grīdai.
Lai pievienotu televizoru pie citiem būvmateriāliem, lūdzu, sazinieties
ar kvali+cētu darbinieku.
LG iesaka stiprināšanu pie sienas veikt kvali+cētam uzstādīšanas
profesionālim. Mēs iesakām izmantot LG sienas stiprinājuma
kronšteinu.
Ja neizmantojat LG sienas stiprināšanas kronšteinu, izmantojiet tādu
sienas stiprināšanas kronšteinu, kas pienācīgi nostiprina ierīci pie sienas
un nodrošina pietiekami daudz vietas ārēju ierīču pievienošanai.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Noteikti izmantojiet skrūves un sienas stiprinājuma kronšteinu, kas
atbilst VESA standartam. Tālāk redzamajā tabulā ir norādīti sienas
stiprinājuma komplektu standarta izmēri.
Atsevišķi iegādājams piederums (sienas
stiprinājuma kronšteins)
Modelis
32/40/43LF63**
32LF65**
49/55LF63**
VESA (A x B)
200 x 200
300 x 300
Standarta skrūve
M6
M6
Skrūvju skaits
4
4
Sienas stiprinājuma
kronšteins
LSW240B
MSW240
LSW350B
MSW240
Modelis
42/50/55LF65**
VESA (A x B)
400 x 400
Standarta skrūve
M6
Skrūvju skaits
4
Sienas stiprinājuma
kronšteins
LSW440B
MSW240
A
B
UZMANĪBU!
t
Vispirms atvienojiet strāvas padevi un pēc tam pārvietojiet vai
uzstādiet televizoru. Pretējā gadījumā varat saņemt elektriskās
strāvas triecienu.
t
Pirms televizora uzstādīšanas uz sienas stiprinājuma noņemiet
statīvu, veicot tā pievienošanas darbības apgrieztā secībā.
t
Ja uzstādāt televizoru pie griestiem vai slīpas sienas, tas var nokrist
un radīt nopietnas traumas.
Izmantojiet apstiprinātu LG sienas stiprinājumu un sazinieties ar
vietējo izplatītāju vai kvali+cētu darbinieku.
t
Nepievelciet skrūves par stingru, jo tādējādi varat radīt televizora
bojājumus un anulēt garantiju.
t
Izmantojiet skrūves un sienas stiprinājumus, kas atbilst VESA
standartam. Garantija neattiecas uz bojājumiem un traumām,
ko radījusi neatbilstoša lietošana vai nepiemērotu piederumu
izmantošana.
PIEZĪME
t
Izmantojiet skrūves, kas norādītas VESA standarta skrūvju
speci+kācijās.
t
Sienas stiprinājuma komplekts ietver uzstādīšanas rokasgrāmatu
un nepieciešamās detaļas.
t
Sienas stiprinājuma kronšteins ir papildu piederums. Papildu
piederumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.
t
Skrūvju garums ir atkarīgs no sienas stiprinājuma veida.
Pārbaudiet, vai izmantojat atbilstoša garuma skrūves.
t
Lai uzzinātu vairāk, skatiet sienas stiprinājuma komplektācijā
iekļauto rokasgrāmatu.