LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 174

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

12
LATVIEŠU
t
Uzstādot sienas stiprinājuma kronšteinu, izmantojiet aizsarguzlīmi.
Aizsarguzlīme pasargās atveri no putekļu un netīrumu uzkrāšanās.
(Tikai tad, ja ir nodrošināts šādas formas priekšmets)
Nodrošinātais priekšmets
Aizsarguzlīme
t
Ja pievienojat televizoram sienas stiprinājuma kronšteinu,
ievietojiet sienas montāžas starplikas televizora sienas
stiprinājuma atverēs, lai novietotu televizoru vertikālā leņķī. (Tikai
tad, ja ir nodrošināts šādas formas priekšmets)
Nodrošinātais priekšmets
Sienas stiprinājuma
starplikas
Savienojumi (paziņojumi)
Pievienojiet televizoram dažādas ārējās ierīces un pārslēdziet ievades
signāla režīmus, lai atlasītu ārējo ierīci. Lai uzzinātu vairāk par ārējās
ierīces pievienošanu, skatiet katras ierīces komplektācijā iekļauto
rokasgrāmatu.
Pievienojamās ārējās ierīces ir šādas: HD uztvērēji, DVD atskaņotāji,
videomagnetofoni, audiosistēmas, USB atmiņas ierīces, dators, spēļu
ierīces un citas ārējās ierīces.
PIEZĪME
t
Ārējās ierīces savienojums var atšķirties atkarībā no modeļa.
t
Pievienojiet ārējās ierīces televizoram neatkarīgi no televizora
portu secības.
t
Ja ierakstāt televīzijas pārraidi, izmantojot DVD rakstītāju vai
videomagnetofonu, pārbaudiet, vai televīzijas signāla ievades
kabeli pievienojāt televizoram, izmantojot DVD rakstītāju vai
videomagnetofonu. Lai uzzinātu vairāk, skatiet pievienotās ierīces
komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.
t
Ārējās aparatūras lietošanas norādījumus skatiet tās attiecīgajā
rokasgrāmatā.
t
Lai pievienotu televizoram spēļu ierīci, izmantojiet spēļu ierīces
komplektācijā iekļauto kabeli.
t
Datora režīmā var rasties trokšņi, ko izraisa izšķirtspēja, vertikālā
attēla struktūra, kontrasts vai spilgtums. Ja troksnis nezūd, mainiet
datora režīmu uz citu izšķirtspēju, mainiet atsvaidzes intensitāti
vai izvēlnē ATTĒLS pielāgojiet spilgtumu un kontrastu, līdz attēls
ir skaidrs.
t
Datora režīmā daži izšķirtspējas iestatījumi, iespējams, nedarbosies
pareizi. Tas ir atkarīgs no gra+skās kartes.
Antenas pievienošana
Pievienojiet televizoru antenas rozetei sienā, izma
ntojot RF kabeli (75 Ω).
t
Lai lietotu vairāk nekā divus televizorus, izmantojiet signāla
sadalītāju.
t
Ja attēla kvalitāte ir vāja, attēla kvalitātes uzlabošanai uzstādiet
signāla pastiprinātāju.
t
Ja attēla kvalitāte ir vāja un ir pievienota antena, mēģiniet koriģēt
antenas izvietojumu pareizā virzienā.
t
Antenas kabelis un pārveidotājs komplektā nav iekļauti.
t
Atbalstītais DTV audio formāts: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, HE-AAC
Satelīta šķīvja savienojums
(Tikai modeļiem ar satelītu)
Pievienojiet televizoru satelīta šķīvim satelīta ligzdā, izmantojot RF
kabeli (75 Ω).
CI moduļa savienošana
(Atkarībā no modeļa)
Skatiet šifrētos (maksas) pakalpojumus digitālās televīzijas režīmā. Šī
funkcija nav pieejama visās valstīs.
PIEZĪME
t
Pārbaudiet, vai CI modulis PCMCIA kartes slotā ir ievietots pareizā
virzienā. Ja modulis ir ievietots nepareizi, tas var izraisīt televizora
un PCMCIA kartes slota bojājumu.
t
Ja TV nerāda nekādu video un audio, kad ir pievienota CI+ CAM
ierīce, sazinieties ar virszemes/kabeļa/satelīta pakalpojumu
operatoru.
Euro scart savienojums
(Atkarībā no modeļa)
Tas pārraida video un audio signālu no ārējās ierīces uz televizoru.
Savienojiet ārējo ierīci un televizoru, izmantojot Euro Scart kabeli, kā
redzams attēlā.