LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 175

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

LATVIEŠU
13
Izejas v
eids
Pašreizējais
ievades režīms
AV1
(Televizora izeja
1
)
Digitālā TV
Digitālā TV
Analogā TV, AV
Analogā TV
Komb. sign
HDMI
1 Televizora izeja : Izejā nodrošina analogos vai digitālos TV signālus.
t
Izmantojot jebkuru Euro scart kabeli, nepieciešama signāla
ekranēšana.
t
Skatoties digitālo televīziju 3D attēlveidošanas režīmā, caur SCART
kabeli var raidīt tikai 2D izejas signālus. (Tikai 3D modeļiem)
t
Ja ieslēgsiet 3D režīmu, kamēr digitālajā televīzijā tiek veikts
plānots ieraksts, monitora signālu nevarēs raidīt, izmantojot SCART
kabeli, un ierakstu nevarēs veikt. (Tikai 3D modeļiem)
Citi savienojumi
Pievienojiet savu TV ārējām ierīcēm. Lai nodrošinātu labāko attēla un
audio kvalitāti, savienojiet ārējo ierīci un televizoru, izmantojot HDMI
kabeli. Daži atsevišķi kabeļi nav iekļauti komplektācijā.
Tālvadības pults
(Atkarībā no modeļa)
Apraksti šajā rokasgrāmatā ir sniegti atbilstoši tālvadības pults pogām.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un lietojiet televizoru pareizi.
Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet
baterijas (1,5 V AAA), ievietojot tās atbilstoši nodalījumā redzamajām
polaritātes norādēm
un
un aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
Lai izņemtu baterijas, veiciet darbības to ievietošanas darbībām pretējā
secībā.
UZMANĪBU!
t
Nelietojiet vienlaikus vecas un jaunas baterijas, jo tādējādi varat
radīt tālvadības pults bojājumus.
t
Tālvadības pults nav iekļauta komplektā visos tirgos.
Tālvadības pulti novietojiet tieši pretī televizora tālvadības sensoram.
P
A
G
E
FAV
MUTE
INPUT
1
.,;@
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
0
9
wxyz
GUIDE
Q.VIEW
2
3
4
1
A
B
A
(IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA)
Ieslēdz vai izslēdz televizoru.
1
Maina ievades avotu. (Atkarībā no modeļa)
1
Maina ievades avotu. (Atkarībā no modeļa)
2
/
(IESTATĪJUMI)
Piekļūst ātrajiem iestatījumiem.
(Atkarībā no modeļa)
2
Piekļūst ātrajiem iestatījumiem. (Atkarībā no
modeļa)
3
Maina attēla izmērus. (Atkarībā no modeļa)
3
Skata informāciju par pašreizējo programmu vai
ekrānu. (Atkarībā no modeļa)
(Lietotāja ceļvedis)
Skata lietotāja ceļvedi.
B
Ciparu pogas
Ciparu ievade.
Parāda programmu ceļvedi.
(Atstarpe)
Ievieto tukšumzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru.
Ļauj atgriezties iepriekš skatītajā programmā.
Regulē skaļuma līmeni.
Piekļuve izlases programmu sarakstam.
4
Skata informāciju par pašreizējo programmu vai
ekrānu. (Atkarībā no modeļa)
4
Izmanto, lai skatītos 3D video. (Atkarībā no modeļa)
Skaņas izslēgšana.
Ritina saglabātās programmas vai kanālus.
Pārvietojas uz iepriekšējo vai nākamo ekrānu.