LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 176

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

14
LATVIEŠU
EXIT
OK
LIVE MENU
MY APPS
LIVE TV
REC/
TEXT
T.OPT
APP/
AD
BACK
TV/RAD
RECENT
SUBTITLE
5
6
D
C
C
Parāda vēsturi.
5
(SĀKUMS)
Piekļūst izvēlnei Sākums. (Atkarībā no modeļa)
5
Piekļūst izvēlnei Sākums. (Atkarībā no modeļa)
Rāda lietojumprogrammu sarakstu.
Navigācijas pogas (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi)
Ritina
izvēlnes vai opcijas.
Atlasa izvēlnes vai opcijas un apstiprina ievadi.
Ļauj atgriezties iepriekšējā līmenī.
Parāda sarakstu Ieteiktie, Programma, Meklēšana un
Ierakstītie. (Atkarībā no modeļa)
Nodzēš rādījumus ekrānā un atgriežas pie televizora skatīšanās
funkcijas.
D
6
Krāsainās pogas
Ļauj piekļūt dažu izvēļņu īpašām funkcijām.
(
: sarkana,
: zaļa,
: dzeltena,
: zila)
TELETEKSTA POGAS(
,
)
Šīs pogas izmanto
teletekstam.
Atgriežas tiešraides TV skatīšanās režīmā.
Atlasa MHP TV izvēlnes avotu. (Tikai Itālijā) (atkarībā no
modeļa)
Vadības pogas
(
)
Kontrolējiet maksas saturu,
izvēlni Time Machine
Ready
vai SmartShare vai ar SIMPLINK saderīgas
ierīces (USB, SIMPLINK vai Time Machine
Ready
).
Sāciet ierakstīt un parādiet ierakstīšanas izvēlni. (tikai Time
Machine
Ready
atbalstīts modelis)
Atsauc vēlamo subtitru režīmu digitālajā režīmā.
Nospiežot AD pogu, tiks iespējota audio apraksta funkcija.
Atlasa radio, televizora un DTV programmas.
Maģiskās tālvadības pults
funkcijas
(Atkarībā no modeļa)
Ja ir redzams ziņojums „Maģiskās tālvadības pults bateriju uzlādes
līmenis ir zems. Nomainiet baterijas.”, ir jānomaina baterijas.
Lai tās nomainītu, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet
baterijas (1,5 V AA), ievietojot tās atbilstoši nodalījumā redzamajām
polaritātes norādēm
un
un aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
Tālvadības pulti novietojiet tieši pretī televizora tālvadības sensoram.
Lai izņemtu baterijas, veiciet darbības to ievietošanas darbībām pretējā
secībā.
UZMANĪBU!
t
Nelietojiet vienlaikus vecas un jaunas baterijas, jo tādējādi varat
radīt tālvadības pults bojājumus.
6
mno
9
wxyz
3
def
2
abc
1
.
@
4
ghi
8
tuv
7
pqrs
0
5
jkl
LIST
INFO
EXIT
A
B
A
(IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA)
Ieslēdz vai izslēdz televizoru.
(IEEJA)
Maina ievades avotu.
Ciparu pogas
Ciparu ievade.
Piekļuve saglabāto programmu sarakstam.
(Atstarpe)
Ievieto tukšumzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru.
Skata informāciju par pašreizējo programmu vai ekrānu.