LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 177

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

LATVIEŠU
15
B
Regulē skaļuma līmeni.
P
Ritina saglabātās programmas vai kanālus.
(IZSLĒGT SKAŅU)
Skaņas izslēgšana.
* Nospiežot un turot
pogu, tiks iespējota audio apraksta
funkcija. (Atkarībā no modeļa)
(SĀKUMS)
Piekļūst izvēlnei Sākums.
(ATPAKAĻ)
Tiek parādīts iepriekšējais ekrāns.
Nodzēš rādījumus ekrānā un atgriežas pie televizora skatīšanās
funkcijas.
GUIDE
EXIT
TEXT
T.OPT
SUBT.
C
D
C
Ritenītis (OK)
Nospiediet ripas pogas centru, lai izvēlētos
izvēlni. Lai pārslēgtu programmas, izmantojiet ritenīša pogu.
Navigācijas pogas
(uz augšu/uz leju/pa kreisi/
pa labi)
Nospiediet pogu augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu
izvēlni. Nospiežot pogas
laikā, kad tiek izmantots
rādītājs, rādītājs pazudīs no ekrāna un maģiskā tālvadības pults
darbosies kā parasta tālvadības pults. Lai ekrānā atkal parādītos
rādītājs, pakratiet maģisko tālvadības pulti pa kreisi un pa labi.
Parāda programmu ceļvedi.
(Ekrāna tālvadība)
Parāda ekrāna tālvadību.
* Piekļūst universālās vadības izvēlnei. (Atkarībā no modeļa)
D
Izmanto, lai skatītos 3D video. (Tikai 3D modeļiem)
(Balss atpazīšana)
Lai lietotu balss atpazīšanas funkciju, nepieciešams tīkla
savienojums.
1. Nospiediet pogu Balss atpazīšana.
2. Kad TV ekrāna kreisajā pusē tiek parādīts balss displeja logs, sakiet
vajadzīgo tekstu.
t
Magic tālvadības pulti nelietojiet tālāk pat 10 cm no sejas.
t
Balss atpazīšana var neizdoties, ja runāsiet pārāk ātri vai lēnu.
t
Atpazīšanas līmenis ir atkarīgs no lietotāja (balss, izrunas,
intonācijas un ātruma) un apkārtējās vides (trokšņa un TV
skaļuma).
(Ātrie iestatījumi)
Piekļūst ātrajiem iestatījumiem.
Krāsainās pogas
Ļauj piekļūt dažu izvēļņu īpašām funkcijām.
(
: Sarkans,
: Zaļš,
: Dzelten,
: Zils)
TELETEKSTA POGAS(
,
)
Šīs pogas izmanto teletekstam.
Atsauc vēlamo subtitru režīmu digitālajā režīmā.
Maģiskās tālvadības pults
reģistrēšana
Kā kreģistrēt magic tālvadības pulti
Lai lietotu Magic tālvadības pulti, vispirms savienojiet to pārī ar
televizoru.
1 Magic tālvadības pultī ievietojiet baterijas un ieslēdziet televizoru.
2 Vērsiet Magic tālvadības pulti uz televizoru un nospiediet tālvadības
pults
Ritenītis (OK)
pogu.
* Ja televizors nereģistrē Magic tālvadības pulti, izslēdziet un ieslēdziet
televizoru un mēģiniet vēlreiz.
Kā atcelt magic tālvadības pults reģistrāciju
Vienlaikus nospiediet un piecas sekundes turiet pogas
(ATPAKAĻ)
un
(SĀKUMS)
,
lai atceltu Magic tālvadības pults un televizora
savienošanu pārī.
* Nospiežot pogu
un turot to nospiestu, varēsiet uzreiz atcelt un no
jauna reģistrēt Magic tālvadības pulti.