LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 182

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

2
SRPSKI
Bezbednosna uputstva
Pre korišćenja uređaja detaljno pročitajte ova
bezbednosna uputstva.
UPOZORENJE
Ne postavljajte televizor i daljinski upravljač u sledeća okruženja:
t
Na lokaciju direktno izloženu sunčevim zracima
t
U prostoriju s velikom vlažnošću poput kupatila
t
U blizinu bilo kog izvora toplote, poput šporeta i drugih uređaja
koji generišu toplotu
t
U blizinu kuhinjskih radnih ploča ili ovlaživača gde lako mogu biti
izloženi dejstvu pare ili ulja
t
U zonu izloženu kiši ili vetru
t
U blizinu posuda s vodom poput vaza
U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara ili deformacije
uređaja.
Ne stavljajte uređaj na mesta na kojima može biti izložen prašini.
To može izazvati opasnost od požara.
Utikač napajanja predstavlja uređaj za isključivanje. Utikač mora uvek
ostati u funkcionalnom stanju.
Ne dodirujte utikač napajanja mokrim rukama. Pored toga, ukoliko je
kontakt utikača mokar ili prašnjav, potpuno osušite utikač ili obrišite
prašinu. Višak vlažnosti može izazvati smrtonosni strujni udar.
Osigurajte da kabl za napajanje bude priključen na uzemljenu strujnu
instalaciju. (Ovo ne važi za uređaje koji nemaju uzemljenje.) Strujni
udar vas može ubiti ili povrediti.
Dobro pričvrstite kabl za napajanje.
Ukoliko ne pričvrstite dobro kabl za napajanje, može doći do požara.
Vodite računa da kabl za napajanje ne dođe u dodir sa vrućim
predmetima poput grejača.
To može izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.
Ne stavljajte teške predmete na uređaj ili kabl za napajanje.
U suprotnom može doći do opasnosti od požara ili strujnog udara.
Savijte antenski kabl na prelazu između unutrašnjeg i spoljnog dela
zgrade kako biste sprečili prodor kiše.
Voda koja na ovaj način dospe u uređaj može izazvati njegovo oštećenje
i strujni udar.
Prilikom montaže televizora na zid, osigurajte da ga ne instalirate
tako da kablovi za napajanje i prenos signala ne vise sa zadnje strane
televizora. To može dovesti do požara i strujnog udara.