LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 183

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

SRPSKI
3
Ne priključujte preveliki broj električnih uređaja u jednu utičnicu sa više
priključaka. U suprotnom može doći do požara usled pregrevanja.
Nemojte da ispuštate uređaj i pazite da se ne prevrne prilikom
priključivanja spoljnih uređaja.
U suprotnom može doći do povrede ili oštećenja uređaja.
Desiccant
Materijal koji upija vlagu iz ambalaže i PVC ambalažu držite dalje od
domašaja dece.
Materijal koji upija vlagu je štetan ukoliko ga progutate. Ukoliko dođe
do njegovog slučajnog gutanja, naterajte pacijenta na povraćanje i
odvedite ga u najbližu bolnicu. Pored toga, PVC ambalaža može izazvati
gušenje. Držite je dalje od domašaja dece.
Nemojte da dozvoljavate deci da se penju ili oslanjaju na televizor.
U suprotnom može doći do preturanja televizora, što može izazvati
ozbiljne povrede.
Pažljivo odložite stare baterije da biste sprečili decu da ih progutaju.
U slučaju da dete proguta baterije, odmah ga odvedite lekaru.
Nemojte da gurate provodnik (poput metalnog štapa) u jedan kraj
kabla za napajanje dok je drugi kraj priključen u zidnu utičnicu. Pored
toga, ne dodirujte kabl za napajanje odmah nakon što ga priključite u
zidnu utičnicu. Strujni udar vas može ubiti. (u zavisnosti od modela)
Ne postavljajte i ne skladištite zapaljive supstance u blizini uređaja.
Postoji opasnost od eksplozije ili požara usled nemarnog tretiranja
zapaljivih supstanci.
Nemojte da ispuštate metalne predmete poput novčića, igala za kosu,
metalnih štapova ili žice u uređaj. Isto važi i za zapaljive predmete
poput papira i šibica. Neophodno je obratiti posebnu pažnju na decu.
Može doći do strujnog udara, požara ili povrede. Ukoliko u uređaj
ispustite strani predmet, izvucite kabl za napajanje i obratite se servisu.
Ne prskajte uređaj vodom i ne perite ga zapaljivom supstancom
(razređivačem ili benzenom). Može doći do požara ili strujnog udara.
Pazite da uređaj ne bude izložen udarcima, da ništa ne upadne u njega i
nemojte da ispuštate predmete na ekran.
To može izazvati povrede ili oštećenje uređaja.
Nikad ne dodirujte uređaj ili antenu tokom udara groma ili olujnog
nevremena. Strujni udar vas može ubiti.
Nikad ne dodirujte zidnu utičnicu u slučaju curenja gasa. Otvorite
prozore i provetrite prostoriju.
Može doći do požara ili opekotina usled varničenja.