LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 185

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

SRPSKI
5
Koristite isključivo dodatke i pribor koje je naveo proizvođač.
Montažu antene poverite kvali"kovanom serviseru.
Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
Preporučujemo da prilikom gledanja televizije održavate rastojanje od
najmanje 2 do 7 dužina dijagonale ekrana.
Ukoliko dugo gledate televiziju, vid vam se može zamutiti.
Koristite samo odgovarajući tip baterije. Postoji opasnost od oštećenja
daljinskog upravljača.
Ne mešajte nove i stare baterije.
To može dovesti do pregrevanja novih baterija i njihovog curenja.
Baterije ne smeju biti izložene previsokoj temperaturi, npr. držite dalje
od direktne sunčeve svetlosti, kamina i grejalica.
NE stavljajte baterije koje se ne mogu puniti u uređaj za punjenje.
Osigurajte da se između daljinskog upravljača i odgovarajućeg senzora
ne nalaze nikakve prepreke.
Sunčeva svetlost ili drugi izvor jake svetlosti može ometati signal
daljinskog upravljača. U tom slučaju zamračite sobu.
Prilikom povezivanja spoljnih uređaja poput konzola za video-igre,
osigurajte da kablovi za povezivanje budu dovoljno dugački.
U suprotnom može doći do pada uređaja, što može izazvati povrede ili
oštećenje uređaja.
Ne uključujte i ne isključujte uređaj postavljanjem utikača u utičnicu,
odnosno izvlačenjem utikača iz nje. (Nemojte da koristite utikač umesto
prekidača.) To može dovesti do mehaničkog kvara ili strujnog udara.
Postupite u skladu s uputstvom za montažu datim u nastavku da biste
sprečili pregrevanje uređaja.
t
Između uređaja i zida potrebno je da postoji razmak od najmanje
10 cm.
t
Ne postavljajte uređaj na mesto na kome ne postoji ventilacija (npr.
na policu ili u ormar).
t
Ne postavljajte uređaj na tepih ili jastuk.
t
Osigurajte da stolnjak ili zavesa ne blokiraju otvor za ventilaciju.
U suprotnom može doći do požara.
Pazite da ne dodirnete otvore za ventilaciju nakon dužeg gledanja
televizije, zato što mogu postati veoma vrući. To ne utiče na rad i
performanse uređaja.
Povremeno pregledajte kabl uređaja i, u slučaju da primetite vidno
oštećenje ili habanje, izvucite ga iz utičnice, prekinite sa korišćenjem
uređaja i zatražite od ovlašćenog servisera da vam zameni kabl drugim s
istom oznakom modela.
Pazite da na kontakte utikača i utičnicu ne pada prašina.
To može izazvati opasnost od požara.