LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 188

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

8
SRPSKI
OPREZ
Okruženje za gledanje
t
Udaljenost gledanja

-
3D sadržaje gledajte na udaljenosti od najmanje dve dužine
dijagonale ekrana. Ukoliko osetite nelagodu prilikom gledanja
3D sadržaja, udaljite se od televizora.
Starost za gledanje
t
Mala deca/deca

-
Korišćenje/gledanje 3D sadržaja je zabranjeno deci mlađoj
od 6 godina.

-
Deca mlađa od 10 godina mogu da ishitreno reaguju i
previše se uzbude jer se njihov vid još razvija (na primer,
mogu pokušati da dodirnu ekran ili skoče u njega). Kada
deca gledaju 3D sadržaje, neophodno je obezbediti poseban
nadzor i posvetiti im dodatnu pažnju.

-
Deca imaju veći binokularni disparitet 3D sadržaja od odraslih,
jer je razmak između njihovih očiju manji nego kod odraslih.
Stoga će oni imati utisak veće stereoskopske dubine nego
odrasli za istu 3D sliku.
t
Tinejdžeri

-
Tinejdžeri mlađi od 19 godina mogu biti osetljivi na svetlosnu
stimulaciju usled 3D sadržaja. Posavetujte ih da se uzdrže od
dugotrajnog gledanja 3D sadržaja kada su umorni.
t
Starije osobe

-
Moguće je da će starije osobe u manjoj meri od mladih
uočavati 3D efekte. Nemojte da sedite na manjem rastojanju
od televizora od preporučenog.
Mere opreza prilikom upotrebe 3D naočara
t
Obavezno koristite LG 3D naočari. U suprotnom možda nećete moći
da pravilno vidite 3D video sadržaje.
t
Nemojte da koristite 3D naočare umesto naočara za ispravljanje
vida, naočara za sunce ili zaštitnih naočara.
t
Korišćenje modi"kovanih 3D naočara može izazvati naprezanje
očiju ili izobličenje slike.
t
Nemojte da čuvate 3D naočari na izuzetno visokim ili niskim
temperaturama. To može dovesti do njihovog izobličenja.
t
3D naočari su nežne i lako se mogu izgrebati. Za brisanje naočara
uvek koristite meku i čistu krpu. Nemojte grebati površinu
stakala 3D naočara oštrim predmetima i nemojte je čistiti/brisati
hemikalijama.
Priprema
NAPOMENA
t
Ako se televizor prvi put uključi posle isporučivanja iz fabrike,
inicijalizacija televizora može potrajati do jednog minuta.
t
Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
t
OSD (ekranski meni) vašeg televizora use može neznatno
razlikovati od onog koji je prikazan u ovom priručniku.
t
Opcije i meniji koji su na raspolaganju mogu da se razlikuju u
zavisnosti od vrste ulaznog signala i modela uređaja koji koristite.
t
Ovom televizoru mogu biti dodate nove funkcije u budućnosti.
t
Televizor se može prebaciti u režim pripravnosti da bi se smanjila
potrošnja energije. Televizor treba da isključite ako ga neko vreme
nećete gledati, jer tako smanjujete potrošnju električne energije.
t
Potrošnju električne energije možete značajno smanjiti ako
smanjite nivo osvetljenosti, čime smanjujete i ukupne tekuće
troškove.
t
Pribor koji se isporučuje uz uređaj može se razlikovati u zavisnosti
od modela.
t
Speci"kacija uređaja i sadržaj ovog priručnika se promeniti bez
prethodne najave zbog unapređenja funkcija uređaja.
t
Za optimalno povezivanje potrebno je da HDMI kablovi i USB
uređaji imaju otvore čija je debljina manja od 10 mm, a širina
manja od 18 mm. Ako se USB kabl ili USB memorijski uređaj ne
može umetnuti u USB priključak televizora, upotrebite produžni
kabl koji podržava USB 2.0.
A
B
A
B
*A
<
=
10 mm
*B
<
=
18 mm
t
Koristite certi"kovani kabl sa HDMI logotipom.
t
Ako ne koristite certi"kovani kabl, slika se možda neće prikazivati
na ekranu ili može doći do greške u vezi. (Preporučene vrste HDMI
kablova)
- High-Speed HDMI®/
TM
kabl (3 m ili kraći)
- High-Speed HDMI®/
TM
kabl sa Ethernetom (3 m ili kraći)
OPREZ
t
Radi vaše bezbednosti i dužeg radnog veka uređaja, nemojte
koristiti pribor koji nije odobren.
t
Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe pribora koji nije
odobren nisu pokrivena garancijom.
t
Pojedini modeli se isporučuju s tankom folijom pričvršćenom za
ekran. Ovu foliju ne smete da uklanjate.