LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 189

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

SRPSKI
9
Opcioni dodaci
Stavke koje se zasebno kupuju mogu biti promenjene ili izmenjene bez
prethodne najave radi poboljšanja kvaliteta.
Ukoliko želite da ih kupite, obratite se distributeru.
Ovi uređaji predviđeni su za rad samo sa pojedinim modelima.
Naziv i dizajn modela mogu da budu izmenjeni u zavisnosti od
nadogradnje za funkcije proizvoda, uslova rada i smernica proizvođača.
(U zavisnosti od modela)
AG-F***
Cinema 3D naočare
AN-MR600
Magični daljinski
upravljač
AN-VC550
Kamera za Smart TV
AG-F***DP
Dual play naočare
LG uređaj za zvuk
Održavanje
Čišćenje televizora
Redovno čistite televizor kako biste održali najbolje performanse i
produžili njegov radni vek.
t
Prvo, isključite napajanje i izvucite kabl za napajanje i sve ostale
kablove.
t
Ako se televizor neće koristiti duži vremenski period, izvucite kabl
za napajanje iz zidne utičnice da biste sprečili moguća oštećenja od
udara groma ili strujnog udara.
Ekran, okvir, komoda i postolje
Da biste uklonili prašinu i male nečistoće, obrišite površinu suvom,
čistom i mekom krpom.
Da biste uklonili velike nečistoće, obrišite površinu mekom krpom
nakvašenom čistom vodom ili razblaženim blagim deterdžentom.
Odmah zatim obrišite suvom krpom.
t
Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
t
Nemojte gurati, grebati ili udarati površinu ekrana noktima ili
oštrim objektima jer to može dovesti do ogrebotina ili izobličenja
slike.
t
Ne koristite bilo kakva hemijska sredstva, jer ona mogu oštetiti
uređaj.
t
Nemojte prskati tečnost po površini uređaja. Ukoliko voda prodre u
televizor, može doći do požara, strujnog udara ili kvara.
Kabl za napajanje
Redovno uklanjajte nagomilanu prašinu ili nečistoću sa kabla za
napajanje.
Podizanje i premeštanje
televizora
Pre nego što započnete premeštanje ili podizanje televizora, pročitajte
tekst u nastavku kako biste sprečili ogrebotine ili oštećenja tele vizora i
obezbedili bezbedan transport bez obzira na tip i veličinu televizora.
t
Preporučuje se da televizor premeštate u kutiji ili ambalaži u kojoj
je isporučen.
t
Pre premeštanja ili podizanja televizora, izvucite kabl za napajanje
i sve kablove.
t
Televizor držite tako da ekran bude okrenut od vas kako biste
izbegli oštećenja.
t
Čvrsto držite gornji i donji deo okvira televizora. Vodite računa da
ne držite providni deo, zvučnik ili rešetku zvučnika.
t
Transport velikog televizora treba da obavljaju najmanje 2 osobe.
t
U slučaju ručnog transporta, televizor držite na način prikazan na
sledećoj slici.
t
Prilikom transporta televizor ne izlažite udarcima ili prejakim
vibracijama.
t
Prilikom transporta televizor držite uspravno. Nikad ga ne okrećite
na bok i ne naginjite ga nalevo ili nadesno.
t
Ne pritiskajte postolje okvira jer bi se uvijanjem mogao oštetiti
ekran.
t
Kada rukujete televizorom, vodite računa da ne oštetite izbočeno
upravljačko dugme.
OPREZ
t
Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
t
Nemojte premeštati televizor tako što ćete ga držati za vezice
za kablove, jer one mogu da se pokidaju, pa može doći do
povređivanja i oštećenja televizora.