LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 193

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

SRPSKI
13
Tip izlaza
Trenutni
ulazni režim
AV1
(TV izlaz
1
)
Digitalna televizija
Digitalna televizija
Analogna televizija, AV
Analogna televizija
Komponentni
HDMI
1 TV izlaz : Prosleđuje analogni TV signal ili digitalni TV signal.
t
Svaki scart kabl mora biti oklopljen.
t
Prilikom gledanja digitalnog TV programa u 3D režimu, samo 2D
izlazni signali mogu da se prenose preko SCART kabla. (Samo za
3D modele)
t
Ako uključite 3D režim u toku zakazanog snimanja digitalnog TV
programa, izlazni video signal neće biti moguće proslediti preko
SCART kabla niti obaviti snimanje. (Samo za 3D modele)
Ostale veze
Povežite spoljni uređaj sa televizorom. Za najbolji kvalitet slike i zvuka
povežite spoljni uređaj sa televizorom pomoću HDMI kabla. Zaseban
kabl se ne dobija u kompletu.
Daljinski upravljač
(U zavisnosti od modela)
Opisi u ovom priručniku usklađeni su sa dugmadi na daljinskom
upravljaču. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite televizor.
Da biste zamenili baterije, otvorite poklopac odeljka s baterijama,
zamenite baterije (1,5 V AAA) tako da polovi
i
odgovaraju
oznaci u odeljku, a zatim zatvorite poklopac odeljka za baterije. Da biste
uklonili baterije, obavite korake za stavljanje obrnutim redosledom.
OPREZ
t
Nemojte kombinovati stare i nove baterije, jer to može dovesti do
oštećenja daljinskog upravljača.
t
Daljinski upravljač nije dostupan za sva tržišta.
Usmerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na
televizoru.
P
A
G
E
FAV
MUTE
INPUT
1
.,;@
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
0
9
wxyz
GUIDE
Q.VIEW
2
3
4
1
A
B
A
(NAPAJANJE)
Uključivanje ili isključivanje televizora.
1
Menja izvor ulaznog signala. (U zavisnosti od
modela)
1
Menja izvor ulaznog signala. (U zavisnosti od
modela)
2
/
(PODEŠAVANJA)
Otvaranje brzih podešavanja.
(U zavisnosti od modela)
2
Otvaranje brzih podešavanja. (U zavisnosti od
modela)
3
Promena dimenzija slike. (U zavisnosti od modela)
3
Prikazuje informacije o trenutnom programu i ekranu.
(U zavisnosti od modela)
(Korisničko uputstvo)
Prikazuje korisničko uputstvo.
B
Numerička tastatura
Unos brojeva.
Prikazivanje programskog vodiča.
(Razmak)
Pritiska razmak na tastaturi na ekranu.
Povratak na program koji ste prethodno gledali.
Podešava jačinu zvuka.
Pristupanje listi omiljenih kanala.
4
Prikazuje informacije o trenutnom programu i ekranu.
(U zavisnosti od modela)
4
Prikazuje 3D video zapise. (U zavisnosti od modela)
Isključivanje svih zvukova.
Kretanje kroz snimljene emisije ili kanale.
Premeštanje na prethodni ili naredni ekran.