LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 217

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

MANUALI I PËRDORIMIT
Siguria dhe referencat
Lexojeni me kujdes këtë manual përpara se të vini në
përdorim pajisjen dhe mbajeni për referencë në të ardhmen.
www.lg.com