LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 220

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

4
SHQIP
Mos e çmontoni, riparoni ose modi"koni produktin sipas dëshirës suaj.
Mund të shkaktohet një aksident zjarri ose goditjeje elektrike.
Kontaktoni me qendrën e shërbimit për kontroll, kalibrim ose riparim.
Nëse ndodh një nga këto, hiqeni produktin nga priza menjëherë dhe
kontaktoni qendrën lokale të shërbimit.
t
Produkti ka pësuar goditje
t
Produkti është dëmtuar
t
Në produkt kanë hyrë objekte të huaja
t
Produkti ka lëshuar tym ose një erë të çuditshme
Kjo mund të shkaktojë zjarr ose goditje elektrike.
Nëse nuk keni ndërmend ta përdorni produktin për një kohë të gjatë,
shkëputeni kordonin elektrik nga produkti.
Pluhuri mund të shkaktojë zjarr ose prishja e izolimit mund të shkaktojë
rrjedhje elektrike, goditje elektrike ose zjarr.
Aparati nuk duhet të ekspozohet pranë pikave ose spërkatjes, dhe mbi
aparat nuk duhet të vendoset asnjë objekt i mbushur me lëngje, si
p.sh. vazo.
Mos e vendosni produktin në mur nëse ka mundësi ekspozimi ndaj vajit
ose avujve të vajit. Kjo mund ta dëmtojë produktin dhe të shkaktojë
rrëzimin e tij.
Nëse në produkt (p.sh. ushqyes, kordon elektrik, televizor) hyn ujë
apo ndonjë substancë tjetër, hiqe nga priza dhe kontakto menjëherë
qendrën e shërbimit. Përndryshe, mund të shkaktohet zjarr ose goditje
elektrike.
Përdor vetëm ushqyes të autorizuar dhe kordon elektrik të miratuar nga
LG Electronics. Përndryshe, mund të shkaktohet zjarr, goditje elektrike,
defekt ose deformim i produktit.
Mos e zbërthe kurrë ushqyesin apo kordonin elektrik.
Mund të shkaktohet zjarr ose goditje elektrike.
KUJDES
Instalojeni produktin aty ku nuk ka valë radioje.
Duhet të ketë distancë të mjaftueshme ndërmjet antenës së jashtme
dhe linjave elektrike për të shmangur që e para të prekë të dytën edhe
në rast se antena do të bjerë. Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.
Mos e instaloni produktin në vende si p.sh. në rafte të paqëndrueshme
ose në sipërfaqe të pjerrëta. Gjithashtu, shmangni vendet ku ka dridhje
ose aty ku produkti nuk mund të mbështetet plotësisht.
Në të kundërt, produkti mund të bjerë ose të rrëshqasë, gjë që mund
t’ju shkaktojë lëndim ose mund të dëmtojë produktin.
Nëse e instaloni TV-në mbi një mbështetëse, duhet të merrni masa që të
shmangni përmbysjen e produktit. Në të kundërt, TV-ja mund të bjerë,
gjë që mund të shkaktojë lëndim.
Nëse keni ndërmend që ta montoni pajisjen në mur, lidhni ndërfaqen
e montimit në mur VESA (pjesët fakultative) në pjesën e pasme të
pajisjes. Kur e instaloni TV-në për montim në mur (pjesë fakultative),
bashkojeni me kujdes në mënyrë që të mos bjerë.