LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 221

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

SHQIP
5
Përdorni vetëm pjesët shtesë / aksesorët që speci"kohen nga prodhuesi.
Kur të instaloni antenën, konsultohuni me një punonjës shërbimi të
kuali"kuar. Kjo mund të shkaktojë rrezik zjarri ose goditjeje elektrike.
Ne rekomandojmë që të mbani një distancë prej të paktën sa 2 ose
7-"shi i madhësisë së ekranit kur shikoni TV.
Nëse shikoni TV për një kohë të gjatë, kjo mund të shkaktojë turbullim
në shikim.
Përdorni vetëm llojin e speci"kuar të baterisë. Kjo mund të shkaktojë
dëmtim të telekomandës.
Mos i përzieni bateritë e reja me bateritë e vjetra.
Kjo mund të shkaktojnë mbinxehjen e baterive dhe rrjedhjen e tyre.
Bateritë nuk duhet të ekspozohen ndaj nxehtësisë së tepërt, p.sh.
mbajini larg dritës së drejtpërdrejtë të diellit, vatrave të hapura të zjarrit
dhe ngrohësve elektrikë.
MOS i vendosni bateritë e paringarkueshme në pajisjen e ngarkimit.
Sigurohuni që të mos ketë objekte ndërmjet telekomandës dhe sensorit
të saj.
Sinjali nga telekomanda mund të ndërpritet nga drita e diellit ose nga
një dritë tjetër e fortë. Në këtë rast, errësojeni dhomën.
Kur të lidhni pajisjet e jashtme, të tilla si konsolat e videolojërave,
sigurohuni që kabllot e lidhjes të jenë mjaftueshëm larg.
Në të kundërt, produkti mund të bjerë, gjë që mund t’ju shkaktojë
lëndim ose mund të dëmtojë produktin.
Mos e ndizni/"kni produktin duke vënë ose hequr spinën nga priza.
(Mos e përdorni prizën elektrike si çelës.)
Kjo mund të shkaktojë defekt mekanik ose mund të japë goditje
elektrike.
Ju lutemi, ndiqni udhëzimet e mëposhtme për instalim për të
parandaluar mbinxehjen e produktit.
t
Distanca ndërmjet produktit dhe murit duhet të jetë më e madhe
se 10 cm.
t
Mos e instaloni produktin në një vend pa ventilim (p.sh., në një raft
librash ose në dollap).
t
Mos e instaloni produktin mbi tapet ose jastëk.
t
Sigurohuni që vrima e ventilimit të mos jetë e bllokuar nga një
mbulesë tavoline ose perde.
Në të kundërt, kjo mund të shkaktojë zjarr.
Kujdesuni që të mos i prekni vrimat e ventilimit kur jeni duke parë TV
për një kohë të gjatë pasi ato mund të nxehen. Kjo gjë nuk ndikon te
funksionimi apo performanca e produktit.
Kontrolloni vazhdimisht kabllon e pajisjes suaj, dhe nëse pamja e saj
tregon dëmtim ose përkeqësim, shkëputeni atë, mos e përdorni më
pajisjen dhe ndërrojeni kabllon me një pjesë këmbimi të njëjtë nga një
riparues i autorizuar.
Parandaloni mbledhjen e pluhurit mbi kunjat e spinës ose mbi prizë.
Kjo mund të shkaktojë rrezik zjarri.