LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 222

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

6
SHQIP
Mbrojeni kordonin elektrik nga keqpërdorimi "zik ose mekanin, si
p.sh. nga përdredhja, përkulja, pickimi, mbyllja e derës mbi të ose nga
shkelja. Bëni kujdes të veçantë ndaj spinave, prizave në mur dhe pikës
nga ku kablloja del nga pajisja.
Mos e shtypni fort me dorën tuaj ose mos e gërvishtni ekranin me një
objekt të mprehtë, si p.sh. me thonj, laps ose stilolaps.
Shmangni prekjen e ekranit ose mbajtjen e gishtit (gishtave) mbi të
për periudha të gjata kohore. Kjo mund të prodhojë disa efekte të
përkohshme shtrembërimi në ekran.
Kur të pastroni produktin dhe komponentët e tij, "llimisht hiqeni nga
priza dhe pastrojeni me një leckë të butë. Ushtrimi i forcës së tepërt mbi
të mund të shkaktojë gërvishtje ose çngjyrim. Mos spërkatni ujë mbi
të dhe mos e pastroni me leckë të njomë. Mos përdorni kurrë pastrues
xhamash, shkëlqyes makine ose industrial, gërryes ose dyll, benzen,
alkool, etj. i cili mund të dëmtojë produktin dhe panelin e tij.
Në të kundërt, kjo mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose dëmtim
të produktit (deformim, gërryerje ose thyerje).
Për sa kohë që kjo njësi është lidhur te priza AC në mur, ajo nuk
shkëputet nga burimi i ushqimit AC madje edhe nëse e "kni këtë pajisje
me ÇELËS.
Kur ta hiqni kabllon nga priza, kapeni nga spina dhe hiqeni.
Nëse telat brenda kabllos së energjisë janë të shkëputur, kjo gjë mund
të shkaktojë zjarr.
Kur të zhvendosni produktin, "llimisht sigurohuni që të jetë i "kur. Më
pas, hiqini nga priza kabllot e energjisë, kabllot e antenës dhe të gjithë
kabllot e lidhjes.
TV-ja ose kordoni i energjisë mund të jenë dëmtuar, gjë që mund të
përbëjë rrezik zjarri ose mund të shkaktojë goditje elektrike.
Lëvizja e produktit ose heqja e tij nga paketimi, duhet bërë nga dy
persona, pasi produkti është i rëndë.
Në të kundërt, kjo mund të shkaktojë lëndim.
Kontaktoni qendrën e shërbimit një herë në vit për të pastruar pjesët e
brendshme të produktit.
Pluhuri i grumbulluar mund të shkaktojë defekt mekanik.
Kalojini të gjithë shërbimin personelit të kuali"kuar të shërbimit.
Shërbimi nevojitet kur aparati është dëmtuar në ndonjë mënyrë, si p.sh.
kur është dëmtuar kablloja e ushqimit me energji ose spina, kur është
derdhur lëng ose kur kanë rënë objekte mbi aparat, kur aparati është
ekspozuar ndaj shiut ose lagështisë, kur nuk funksionon normalisht ose
kur është rrëzuar.
Nëse produkti është i ftohtë në të prekur, mund të ketë një “dritë” të
vogël kur ai ndizet. Kjo është normale, nuk ka asnjë problem me TV-në.
Paneli është një produkt teknologjie me rezolucion nga dy milion në
gjashtë milion pikëza. Ju mund të shikoni pika të vogla të zeza dhe/
ose pika me ngjyrë të shndritshme (të kuqe, blu ose të gjelbër) me një
madhësi prej 1 ppm në panel. Kjo nuk tregon keqfunksionim dhe nuk
ndikon në performancën dhe në besueshmërinë e produktit.
Ky fenomen ndodh gjithashtu në produktet e palëve të treta dhe nuk i
nënshtrohet zëvendësimit ose rimbursimit.