LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 224

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

8
SHQIP
KUJDES
Ambienti i shikimit
t
Distanca e shikimit

-
Ruani një distancë prej të paktën sa dyfishi i gjatësisë së
ekranit kur të shikoni përmbajtje 3D. Nëse nuk ndiheni komod
gjatë shikimit të përmbajtjeve 3D, largohuni më shumë nga
TV-ja.
Mosha e shikimit
t
Foshnjat/Fëmijët

-
Përdorimi/Shikimi i përmbajtjeve 3D për fëmijët nën moshën
6 vjeç është i ndaluar.

-
Fëmijët nën moshën 10 vjeç mund të mbireagojnë dhe mund
të emocionohen së tepërmi sepse shikimi i tyre është në
zhvillim e sipër (për shembull: mund të përpiqen të prekin
ekranin ose të hidhen mbi të). Kërkohet mbikëqyrje e veçantë
dhe kujdesi i duhur për fëmijët që shikojnë përmbajtje 3D.

-
Fëmijët kanë një diferencë binokulare më të madhe në
krahasim me të rriturit për sa i përket shikimit të 3D-së sepse
distanca ndërmjet syve tek ata është më e shkurtër se tek të
rriturit. Prandaj dhe ata dallojnë një thellësi më steriotipike
krahasuar me të rriturit për të njëjtin imazh 3D.
t
Adoleshentët

-
Adoleshentët nën moshën 19 vjeç mund të reagojnë me
ndjeshmëri për shkak stimulimit të dritës në përmbajtjet 3D.
Këshillojini ata të kufizojnë shikimin e përmbajtjeve 3D për
një kohë të gjatë kur janë të lodhur.
t
Të moshuarit

-
Të moshuarit m und të shikojnë më pak efekte 3D krahasuar
me të rinjtë. Mos u ulni më afër TV-së se sa distanca e
rekomanduar.
Kujdes kur përdorni syzet 3D
t
Sigurohuni që të përdorni syze LG 3D. Në të kundërt, mund të mos
jeni në gjendje të shikoni siç duhet videot 3D.
t
Mos përdorni syze 3D në vend të syzeve tuaja normale, syzeve të
diellit ose syzeve mbrojtëse.
t
Përdorimi i syzeve 3D të modi"kuara mund të shkaktojë tension të
syve ose deformim të imazhit.
t
Mos i mbani syzet 3D në temperatura tepër të larta ose të ulëta.
Kjo shkakton deformim.
t
Syzet 3D janë të brishta dhe mund të gërvishten lehtësisht.
Përdorni gjithmonë një copë lecke të butë dhe të pastër kur të
pastroni lentet. Mos i gërvishtni lentet e syzeve 3D me objekte të
mprehta ose t’i pastroni me kimikate.
Përgatitja
SHËNIM
t
Nëse televizori ndizet për herë të parë, nisja e televizorit mund të
zgjasë deri në një minutë.
t
Figura e shfaqur mund të ndryshojë nga TV-ja juaj.
t
OSD-ja (a"shimi në ekran) e TV-së tuaj mund të ndryshojë pak nga
ajo që shfaqet në këtë manual.
t
Menytë dhe opsionet që disponohen mund të ndryshojnë nga
burimi hyrës ose nga modeli i produktit që përdorni aktualisht.
t
Kësaj TV-je mund t’i shtohen veçori të reja në të ardhmen.
t
TV-ja mund të vendoset në regjimin në pritje për të ulur konsumin
e energjisë. Dhe TV-ja duhet të "ket nëse nuk do të shohë njeri
për një farë kohe, duke reduktuar në këtë mënyrë konsumin e
energjinë.
t
Energjia e konsumuar gjatë përdorimit mund të ulet ndjeshëm
nëse niveli i shkëlqimit të pamjes ulet, dhe kjo do të ulë koston
totale të punës.
t
Artikujt që vijnë me produktin mund të ndryshojnë në varësi të
modelit.
t
Speci"kimet e produktit ose përmbajtja e këtij manuali mund
të ndryshohen pa njoftim paraprak për shkaqe përmirësimi të
funksioneve të produktit.
t
Për një lidhje optimale, kabllot HDMI dhe pajisjet USB duhet
të kenë trashësi më të vogël se 10 mm dhe gjerësi prej18 mm.
Përdorni një kabllo zgjatuese që mbështet USB 2.0 nëse kablloja
USB ose njësia e memories USB nuk përputhen me portën e USB-së
në TV.
A
B
A
B
*A
<
=
10 mm
*B
<
=
18 mm
t
Përdor kabllo të certi"kuar me logon HDMI bashkëngjitur.
t
Nëse nuk përdor kabllo të certi"kuar HDMI, ekrani mund të mos
shfaqet ose mund të ketë gabim lidhjeje. (Llojet e rekomanduara
të kabllove HDMI)
- Kabllo HDMI®/
TM
me shpejtësi të lartë (3 m e poshtë)
- Kabllo HDMI®/
TM
me shpejtësi të lartë me Ethernet (3 m e poshtë)
KUJDES
t
Mos përdorni artikuj të pamiratuar për të garantuar sigurinë dhe
jetëgjatësinë e produktit.
t
Çdo dëm apo lëndim që shkaktohet nga përdorimi i artikujve të
pamiratuar nuk mbulohet nga garancia.
t
Disa modele kanë një "lm të hollë ngjitur mbi ekran, i cili nuk
duhet hequr.