LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 226

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

10
SHQIP
Përdorimi i butonit të levës
Funksionet e televizorit mund t’i përdorni thjesht duke shtypur ose
lëvizur butonin e levës lart, poshtë, majtas ose djathtas.
Butoni i levës
Funksionet bazë
Ndezja
Kur televizori është i "kur, vendoseni
gishtin mbi butonin e levës, shtypeni
një herë dhe lëshojeni.
Fikja
Kur televizori është i ndezur,
vendoseni gishtin mbi butonin e
levës, shtypeni një herë për pak
sekonda dhe lëshojeni.
Kontrolli i
volumit
Nëse e vendosni gishtin mbi butonin
e levës dhe e shtyni majtas ose
djathtas, mund ta rregulloni nivelin e
volumit sipas dëshirës.
Kontrolli i
programeve
Nëse e vendosni gishtin mbi butonin
e levës dhe e shtypni për lart ose
poshtë, mund të lëvizni midis
programeve të ruajtura që dëshironi.
Sistemimi i menysë
Kur televizori është i ndezur, shtypni një herë butonin e levës. Zërat e
menysë mund t’i rregulloni duke e lëvizur butonin e levës majtas ose
djathtas.
Fikni televizorin.
Spastron dritaret nga ekrani dhe kthehet në shikimin e
televizorit.
Ndryshon burimin e hyrjes.
Hap cilësimet e shpejta.
SHËNIM
t
Kur e keni gishtin mbi butonin e levës dhe e shtypni për lart,
poshtë, majtas ose djathtas, bëni kujdes që të mos shtypni butonin
e levës. Nëse shtypni në "llim butonin e levës, nuk mund ta
rregulloni nivelin e volumit dhe programet e ruajtura.
Montimi mbi tavolinë
(Në varësi të modelit)
1 Ngrijeni dhe anojeni TV-në mbi tavolinë në pozicionin drejt.
t
Lini një Shtëpirë 10 cm (minimumi) nga muri për ajrosje të
përshtatshme.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
2 Lidheni kordonin elektrik me një prizë në mur.
KUJDES
t
Mos e vendosni TV-në pranë burimeve të nxehtësisë, sepse kjo
mund të shkaktojë zjarr ose dëmtime të tjera.
Përdorimi i sistemit të sigurisë
kensington
(Kjo veçori nuk disponohet në të gjitha modelet.)
t
Imazhi i shfaqur mund të ndryshojë nga televizori juaj.
Lidhësi i sistemit të sigurisë Kensington ndodhet në pjesën e pasme
të TV-së. Për më shumë informacione rreth instalimit dhe përdorimit
referojuni manualit të dhënë me sistemin e sigurisë Kensington ose
vizitoni
http://www.kensington.com
. Lidhni kabllon e sistemit të
sigurisë Kensington midis TV-së dhe një tavoline.
Sigurimi i TV-së në një mur
(Kjo veçori nuk disponohet në të gjitha modelet.)