LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 227

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

SHQIP
11
1 Futni dhe shtrëngoni bulonat me veshë, ose kapëset dhe bulonat e
TV-së në pjesën e pasme të TV-së.
t
Nëse në pozicionin e bulonave me veshë janë futur bulona, në
"llim hiqni bulonat.
2 Montoni kllapat e murit me bulona në mur. Përshtatni vendndodhjen
e kllapës së murit dhe bulonave me veshë në pjesën e pasme të
TV-së.
3 Lidhini mirë bulonat me veshë dhe kllapat e murit me një litar të
fortë. Sigurohuni që litarin ta mbani horizontalisht me sipërfaqen
e sheshtë.
KUJDES
t
Sigurohuni që fëmijët të mos ngjiten ose varen në TV.
SHËNIM
t
Përdorni një platformë ose mobilje të fortë dhe me gjerësi të
mjaftueshme për të mbajtur TV-në.
t
Mbërthyeset, bulonat dhe spangot nuk ofrohen. Mund të blini
aksesorë të tjerë nga shitësi vendas.
Montimi në mur
Vendosni një kapëse për montim në mur në pjesën e pasme të TV-së
dhe instalojeni me kujdes kapësen për montim mbi një mur të fortë
pingul me dyshemenë. Kur ta vendosni TV-në në materiale të tjera
ndërtimi, ju lutemi kontaktoni personelin e kuali"kuar.
LG rekomandon që montimi në mur të kryhet nga një instalues
profesionist i kuali"kuar.
Rekomandojmë përdorimin e kllapave të montimit në mur të LG-së.
Nëse nuk përdorni kllapa montimi në mur të LG-së, përdorni kllapa
montimi në mur ku pajisja "ksohet mirë në mur me Shtëpirë të
mjaftueshme për të lejuar lidhjen me pajisje të jashtme.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Sigurohuni që të përdorni vida dhe kllapa për montim në mur, të cilat
përmbushin standardet VESA. Dimensionet standarde për kompletet
për montim në mur përshkruhen në tabelën e mëposhtme.
Blerje e veçantë (kapëse për montim në
mur)
Modeli
32/40/43LF63**
32LF65**
49/55LF63**
VESA (A x B)
200 x 200
300 x 300
Vidë standarde
M6
M6
Numri i vidave
4
4
Kllapa montimi
në mur
LSW240B
MSW240
LSW350B
MSW240
Modeli
42/50/55LF65**
VESA (A x B)
400 x 400
Vidë standarde
M6
Numri i vidave
4
Kllapa montimi
në mur
LSW440B
MSW240
A
B
KUJDES
t
Në "llim shkëputni energjinë dhe pastaj zhvendoseni ose instaloni
TV-në. Në të kundërt mund të ndodhë goditje elektrike.
t
Hiq mbështetësen përpara vendosjes së televizorit në bazamentin
për mur duke kryer në rend të kundërt hapat e montimit të
mbështetëses.
t
Nëse e instaloni TV-në në tavan ose në një mur të shtrembër ai
mund të bjerë dhe të shkaktojë lëndim të rëndë. Përdorni vetëm
montuese për mur të autorizuara nga LG dhe kontaktoni shitësin
vendas ose personelin e kuali"kuar.
t
Mos i shtrëngoni vidat më shumë seç duhet pasi kjo gjë mund të
dëmtojë TV-në dhe të mos përfshihet në garanci.
t
Përdorni vida dhe montuese për mur, që përmbushin standardin
VESA. Çdo dëm ose lëndim i shkaktuar nga keqpërdorimi ose
përdorimi i një aksesori të papërshtatshëm nuk mbulohet nga
garancia.
SHËNIM
t
Përdorni vidat e përmendura në speci"kimet e vidave të standardit
VESA.
t
Kompleti për montim në mur përfshin një manual instalimi dhe
pjesët e nevojshme shtesë.
t
Kllapa e montimit në mur është fakultative. Mund të blini aksesorë
të tjerë nga shitësi vendas.
t
Gjatësia e vidave mund të ndryshojë në varësi të montueses së
murit. Sigurohuni që po përdorni vida me gjatësinë e duhur.
t
Për më shumë informacione referojuni manualit të dhënë bashkë
me montuesen për mur.