LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 228

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

12
SHQIP
t
Gjatë instalimit të kllapës për montim në mur, përdor etiketën
mbrojtëse. Etiketa mbrojtëse e mbron vrimën nga grumbullimi i
pluhurit dhe i papastërtive. (Vetëm kur jepet artikull nga formulari
më poshtë)
Artikulli i dhënë
Etiketa mbrojtëse
t
Kur montoni kllapë muri në televizor, futni bokullat për montim në
mur në vrimat për montim në mur të televizorit për të rregulluar
këndin vertikal të televizorit. (Vetëm kur jepet artikull nga
formulari më poshtë)
Artikulli i dhënë
Bokullat për montim në mur
Lidhjet (njoftime)
Lidhni disa pajisje të jashtme në TV dhe vendosni regjimet e hyrjes
për të zgjedhur një pajisje të jashtme. Për më shumë informacione
për lidhjen e pajisjes së jashtme, referojuni manualit të ofruar për çdo
pajisje.
Pajisjet e jashtme të mundshme janë: marrësit HD, lexuesit DVD, VCR-të,
sistemet audio, pajisjet e ruajtjes USB, PC, pajisjet e lojërave dhe pajisje
të tjera të jashtme.
SHËNIM
t
Lidhja e pajisjes së jashtme mund të ndryshojë sipas modelit.
t
Lidhini pajisjet e jashtme me TV-në, pavarësisht renditjes së portës
së TV-së.
t
Nëse regjistroni një program televiziv në një regjistrues DVD
ose VCR, sigurohuni të lidhni kabllon e hyrjes së sinjalit të TV-së
në TV nëpërmjet një regjistruesi DVD ose VCR. Për më shumë
informacione për regjistrimin, referojuni manualit të ofruar me
pajisjen e lidhur.
t
Referojuni manualit të pajisjes së jashtme për udhëzimet e
përdorimit.
t
Nëse lidhni një pajisje lojërash në TV, përdorni kabllon që ofrohet
me pajisjen e lojërave.
t
Në regjimin PC, mund të ketë zhurmë që lidhet me rezolucionin,
modelin vertikal, kontrastin dhe shkëlqimin. Nëse vihet re zhurmë,
ndryshojeni daljen e PC-së në një rezolucion tjetër, ndryshoni
shpejtësinë e rifreskimit në një shpejtësi tjetër ose rregulloni
shkëlqimin dhe kontrastin në menynë FIGURA derisa të qartësohet
"gura.
t
Në regjimin PC, disa cilësime të rezolucionit mund të mos
funksionojnë siç duhet, në varësi të kartë gra"ke.
Lidhja e antenës
Lidheni TV-në me një prizë të antenës në mur me një kabllo RF (75 Ω).
t
Përdorni ndarës sinjali për të lidhur më shumë se 2 televizorë.
t
Nëse cilësia e "gurës është e dobët, instaloni përforcues sinjali për
ta përmirësuar.
t
Nëse cilësia e "gurës është e dobët me një antenë të lidhur,
mundohuni ta vendosni antenën në drejtimin e duhur.
t
Kablloja e antenës dhe konvertuesi nuk jepen me televizorin.
t
Audioja e mbështetur DTV: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
HE-AAC
Lidhja e antenës satelitore
(Vetëm modelet satelitore)
Lidheni TV-në me një antenë satelitore, me një prizë satelitore
nëpërmjet një kablloje RF (75 Ω).
Lidhja e modulit CI
(Në varësi të modelit)
Shikoni shërbimet e shifruara (me pagesë) në regjimin TV dixhital.
SHËNIM
t
Kontrolloni nëse moduli CI është futur në folenë e kartës PCMCIA
në drejtimin e duhur. Nëse moduli nuk është futur si duhet, kjo
mund t’i shkaktojë dëm TV-së dhe folesë së kartës PCMCIA.
t
Nëse televizori nuk jep video dhe audio kur lidhet CI+ CAM,
kontaktoni me operatorin e shërbimit tokësor/kabllor/satelitor.
Lidhja Euro scart
(Në varësi të modelit)
Transmeton sinjalet e videos dhe audios nga një pajisje e jashtme tek
TV-ja. Lidhni pajisjen e jashtme dhe TV-në me kabllot Euro Scart siç
tregohet në ilustrimin më poshtë.