LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 229

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

SHQIP
13
Lloji i daljes
Regjimi
aktual i hyrjes
AV1
(Dalje e TV-së
1
)
TV dixhital
TV dixhital
TV analog, AV
TV analog
Komponenti
HDMI
1 Dalja e TV-së : Nxjerr sinjalet e TV-së analoge ose TV-së dixhitale.
t
Kabllot Euro Scart duhet të jenë të mbrojtur nga sinjalet.
t
Kur shikohen transmetime televizive dixhitale në modalitet "gure
3D, nga kablloja SCART mund të dalin vetëm sinjale 2D. (Vetëm
modelet 3D)
t
Nëse e caktoni modalitetin 3D në Aktiv gjatë regjistrimi të
programuar në televizion dixhital, sinjalet e daljes së ekranit nuk
mund të nxirren me kabllo SCART dhe regjistrimi nuk mund të
kryhet. (Vetëm modelet 3D)
Lidhje të tjera
Lidhni televizorin me pajisjet e jashtme. Për cilësinë më të mirë të
"gurës dhe të zërit, lidhe pajisjen e jashtme dhe televizorin me kabllon
HDMI. Nuk ofrohen kabllo veçmas.
Telekomanda
(Në varësi të modelit)
Përshkrimet në këtë manual bazohen në butonat e telekomandës.
Lexojeni manualin me kujdes dhe përdoreni TV-në siç duhet.
Për të ndërruar bateritë, hapni kapakun e baterisë, ndërroni bateritë
(1,5 V AAA) duke përshtatur skajet
dhe
sipas etiketës brenda
dhomëzës dhe mbylleni kapakun e baterisë. Për t’i hequr bateritë, bëni
të kundërtën.
KUJDES
t
Mos përdorni bashkë bateri të reja me të vjetra, pasi mund të
dëmtoni telekomandën.
t
Telekomanda nuk do të përfshihet për të gjitha tregjet e shitjes.
Sigurohuni që ta drejtoni telekomandën drejt sensorit të telekomandës
në TV.
P
A
G
E
FAV
MUTE
INPUT
1
.,;@
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
0
9
wxyz
GUIDE
Q.VIEW
2
3
4
1
A
B
A
(ENERGJIA)
Bën ndezjen ose "kjen e TV-së.
1
Ndryshon burimin e hyrjes. (Në varësi të modelit)
1
Ndryshon burimin e hyrjes. (Në varësi të modelit)
2
/
(Cilësimet)
Hap cilësimet e shpejta. (Në varësi
të modelit)
2
Hap cilësimet e shpejta. (Në varësi të modelit)
3
Ndryshon përmasat e "gurës. (Në varësi të modelit)
3
Shfaq informacionin e programit aktual dhe të ekranit.
(Në varësi të modelit)
(Udhëzuesi i përdoruesit)
Shikoni udhëzuesin e përdoruesit.
B
Butonat me numra
Fut numrat.
Tregon drejtuesin e programeve.
(Hapësirë)
Krijon një hapësirë boshe në tastierën në ekran.
Kthehet te programi i parë më parë.
Rregullon nivelin e volumit.
Hyn në listën e programeve tuaj të preferuar.
4
Shfaq informacionin e programit aktual dhe të ekranit.
(Në varësi të modelit)
4
Përdoret për të parë video 3D. (Në varësi të modelit)
Heq zërin e të gjithë tingujve.
Lëviz nëpër programet ose kanalet e ruajtura.
Lëviz në ekranin e mëparshëm ose pasardhës.