LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 230

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

14
SHQIP
EXIT
OK
LIVE MENU
MY APPS
LIVE TV
REC/
TEXT
T.OPT
APP/
AD
BACK
TV/RAD
RECENT
SUBTITLE
5
6
D
C
C
Tregon historikun e mëparshëm.
5
(SHTËPI)
Hyn në menynë Shtëpi. (Në varësi të modelit)
5
Hyn në menynë Shtëpi. (Në varësi të modelit)
Shfaq listën e aplikacioneve.
Butonat e navigimit (lart/poshtë/majtas/djathtas)
Lëviz
nëpër meny ose nëpër opsione.
Zgjedh menytë ose opsionet dhe kon"rmon të dhënat tuaja.
Kthehet në nivelin e mëparshëm.
Shfaq listën Të rekomanduara, Programi, Kërko dhe Të
regjistruara. (Në varësi të modelit)
Pastron paraqitjet në ekran dhe kthehet në shikimin e TV-së.
D
6
Utonat me ngjyra
Këto bëjnë të mundur përdorimin e disa
funksioneve të veçanta në disa meny.
(
: E kuqe,
: Jeshile,
: E verdhë,
: Blu)
BUTONAT E TELETEKSTIT(
,
)
Këta butona përdoren
për teletekstin.
Kthehuni te TV i DREJTPËRDREJTË.
Zgjedh burimin MHP të menysë së TV-së. (Vetëm Italia) (Në
varësi të modelit)
Butonat e kontrollit(
)
Kontrollon
përmbajtjet Premium, menytë Time Machine
Ready
ose SmartShare,
ose pajisjet e përputhshme SIMPLINK (USB ose SIMPLINK ose Time
Machine
Ready
).
Fillo regjistrimin dhe shfaq menynë e regjistrimit. (vetëm për
modelin me mbështetje për Time Machine
Ready
të gatshme)
Rivendos titrat tuaja të preferuara në regjimin dixhital.
Me shtypjen e butonit AD, aktivizohet funksioni i përshkrimeve
të audios.
Zgjedh programin Radio, TV dhe DTV.
Funksionet e telekomandës
magjike
(Në varësi të modelit)
Kur shfaqet mesazhi “Bateria e telekomandës magjike ka rënë. Ndërroni
baterinë.”, ndërrojeni atë.
Për të ndërruar bateritë, hapni mbulesën e baterive, ndërroni bateritë
(1,5 V AA) sipas skajeve
dhe
në etiketën brenda dhomëzës dhe
mbylleni mbulesën e baterive. Sigurohuni që ta drejtoni telekomandën
drejt sensorit të telekomandës në TV.
Për të hequr bateritë, ndiqni hapat e instalimit anasjelltas.
KUJDES
t
Mos përdorni bashkë bateri të reja me të vjetra, pasi mund të
dëmtoni telekomandën.
6
mno
9
wxyz
3
def
2
abc
1
.
@
4
ghi
8
tuv
7
pqrs
0
5
jkl
LIST
INFO
EXIT
A
B
A
(ENERGJIA)
Bën ndezjen ose "kjen e TV-së.
(HYRJA)
Ndryshon burimin e hyrjes.
Butonat me numra
Fut numrat.
Fut listën e programeve të ruajtura.
(Hapësirë)
Krijon një hapësirë boshe në tastierën në ekran.
Shfaq informacionin e programit aktual dhe të ekranit.