LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 231

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

SHQIP
15
B
Rregullon nivelin e volumit.
P
Lëviz nëpër programet ose kanalet e ruajtura.
(PA ZË)
Heq zërin e të gjithë tingujve.
* Me shtypjen dhe mbajtjen shtypur të butonit
, aktivizohet
funksioni i përshkrimeve të audios. (Në varësi të modelit)
(SHTËPI)
Hyn në menynë Shtëpi.
(PAS)
Kthehet në ekranin e mëparshëm.
Pastron paraqitjet në ekran dhe kthehet në shikimin e TV-së.
GUIDE
EXIT
TEXT
T.OPT
SUBT.
C
D
C
Rrotulla (OK)
Shtypni qendrën e butonit të rrotullës për të
zgjedhur një meny. Programet mund t’i ndryshosh me anë të butonit
të rrotullës.
Butonat e navigimit
(lart/poshtë/majtas/
djathtas) Shtypni butonin lart, poshtë, majtas ose djathtas për të
lëvizur nëpër meny. Nëse shtypni butonat
ndërkohë
që treguesi është në përdorim, treguesi zhduket nga ekrani dhe
telekomanda magjike funksionon si telekomandë e zakonshme. Për
ta shfaqur treguesin sërish në ekran, tundeni telekomandën magjike
majtas dhe djathtas.
Tregon drejtuesin e programeve.
(Telekomanda e ekranit)
Shfaq telekomandën në ekran.
* Hyn në menynë e telekomandës universale. (Në varësi të modelit)
D
Përdoret për të parë video 3D. (Vetëm modelet 3D)
(Njohja e zërit)
Nevojitet lidhja me internetin për të përdorur funksionin e njohjes
së zërit.
1. Shtypni butonin e njohjes së zërit.
2. Flisni çfarë të dëshironi kur shfaqet dritarja e ekranit të zërit në të
majtë të ekranit të televizorit.
t
Përdoreni telekomandën magjike duke e mbajtur jo më larg se
10 cm nga fytyra juaj.
t
Njohja e zërit mund të dështojë nëse #isni shumë shpejt ose
shumë ngadalë.
t
Shpejtësia e njohjes mund të ndryshojë në varësi të
karakteristikave të përdoruesit (zërit, shqiptimit, intonacionit
dhe shpejtësisë) dhe të mjedisit (zhurma dhe volumi i
televizorit).
(Cilësimet e shpejta)
Hap Cilësimet e shpejta.
Butonat me ngjyra
Këto bëjnë të mundur përdorimin e disa
funksioneve të veçanta në disa meny.
(
: E kuqe,
: E gjelbër,
: E verdhë,
: Blu)
BUTONAT E TELETEKSTIT(
,
)
Këta butona përdoren për
teletekstin.
Rivendos titrat tuaja të preferuara në regjimin dixhital.
Regjistrimi i telekomandës magjike
Regjistrimi i telekomandës magjike
Për të përdorur telekomandën magjike, "llimisht çiftojeni me
televizorin.
1 Vendosni bateritë në telekomandën magjike dhe ndizni televizorin.
2 Drejtojeni telekomandën magjike nga televizori dhe shtypni
Rrotulla (OK)
telekomandë.
* Nëse televizori nuk arrin të regjistrojë telekomandën magjike,
provojeni sërish pasi ta "kni dhe rindizni televizorin.
Çregjistrimi i telekomandës magjike
Shtypni njëkohësisht
(PAS)
dhe
(SHTËPI)
për pesë sekonda
për të shkëputur çiftimin e telekomandës magjike me televizorin.
* Shtypja dhe mbajtja e butonit
mundëson anulimin dhe
riregjistrimin e menjëhershëm të telekomandës magjike.