LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 232

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

16
SHQIP
Si ta përdorni telekomandën
magjike
y
Tundeni telekomandën magjike lehtë djathtas dhe maj
tas ose shtypni
butonat
(SHTËPI)
,
(HYRJA)
,
për ta shfaqur treguesin
në ekran. (Në disa modele televizorësh, treguesi shfaqet kur lëvizni
butonin e rrotullës.)
y
Nëse treguesi nuk është përdorur për një farë periudhe kohe ose
nëse telekomanda magjike është vendosur mbi një sipërfaqe të
sheshtë, treguesi zhduket.
y
Nëse treguesi nuk reagon mirë, mund ta rivendosni treguesin duke
e zhvendosur në cep të ekranit.
y
Telekomanda magjike i shkarkon bateritë më shpejt sesa një
telekomandë normale, për shkak të veçorive shtesë.
Masat paraprake që duhen marrë
kur përdorni telekomandën
magjike
t
Përdore telekomandën brenda rrezes së speci"kuar (brenda 10 m).
Komunikimi mund të mos kryhet nëse pajisja përdoret jashtë zonës
së mbulimit ose nëse ka pengesa brenda zonës.
t
Mund të kesh probleme komunikimi në varësi të aksesorëve.
Pajisjet si furra me mikrovalë dhe LAN me valë punojnë në të
njëjtin brez frekuence (2,4 GHz) si telekomanda magjike. Kjo mund
të shkaktojë probleme komunikimi.
t
Telekomanda magjike mund të mos punojë siç duhet nëse
rrugëzuesi me valë (pikëhyrja) është nën 1 metër nga televizori.
Rrugëzuesi me valë duhet të jetë mbi 1 m larg televizorit.
t
Mos e çmonto ose nxeh baterinë.
t
Mos e rrëzo baterinë. Shmang goditjet e forta ndaj baterisë.
t
Vendosja e baterisë në mënyrë të gabuar mund të shkaktojë
shpërthim.
Licencat
Licencat e mbështetura mund të ndryshojnë sipas modelit. Për më
shumë informacion rreth licencave, vizitoni
www.lg.com
.
Njoftim për softuerin me
burim të hapur
Për të përftuar kodin e burimit që ndodhet në këtë produkt, sipas GPL,
LGPL, MPL dhe licencave të tjera të hapura të burimit, vizitoni faqen
http://opensource.lge.com.
Përveç kodit të burimit, të gjitha kushtet e referuara të licencës,
refuzimet për garanci dhe shënimet për të drejtën e autorit janë të
disponueshme për shkarkim.
LG Electronics do t’ju sigurojë gjithashtu pajisjen e kodit burim të
hapur në një CD-ROM me një tarifë që mbulon kostot për kryerjen e një
dërgimi të tillë (si p.sh. koston e medias, dërgimin dhe transportimin)
nëpërmjet një kërkese me email te [email protected] Kjo ofertë
është e vlefshme për tre (3) vjet që nga data e blerjes së këtij produkti.
Zgjidhja e problemeve
Televizori nuk mund të kontrollohet nga telekomanda.
t
Kontrolloni sensorin e telekomandës së produktit dhe riprovoni.
t
Kontrolloni nëse ka ndonjë pengesë midis produktit dhe
telekomandës.
t
Kontrolloni nëse bateritë funksionojnë ende dhe nëse janë
instaluar siç duhet (
,
).
Nuk nxjerr as " gurë as zë.
t
Kontrolloni nëse produkti është ndezur.
t
Kontrolloni nëse kordoni elektrik është lidhur siç duhet me prizën.
t
Kontrolloni nëse ka ndonjë problem me prizën duke lidhur
produkte të tjera.
Televizori " ket papritmas.
t
Kontrolloni cilësimet e kontrollit të energjisë. Thjesht mund të jetë
ndërprerë rryma.
t
Kontrolloni nëse veçoria
Gatishëri Automat.
(Në varësi të
modelit) /
Kohëmatësi i fikjes
/
Koha e fikjes
është aktivizuar
në cilësimet
KOHA
.
t
Nëse nuk ka sinjal kur televizori është i ndezur, ky i fundit do të
"ket automatikisht pas 15 minutash qëndrimi në gjendje joaktive.
Kur lidheni me PC-në (HDMI), a" shohen mesazhet “S’ka sinjal” ose
“Format i pavlefshëm”.
t
Fikni/ndizni TV-në me anë të telekomandës.
t
Rilidhni kabllon HDMI.
t
Rindizni PC-në me TV-në e ndezur.