LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 236

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

2
BOSANSKI
Sigurnosne upute
Prije korištenja proizvoda, pažljivo pročitajte
sljedeće sigurnosne upute.
UPOZORENJE
Nemojte postavljati TV i daljinski upravljač u sljedeća okruženja:
t
Lokacija izložena direktnoj sunčevoj svjetlosti
t
Prostorija u kojoj ima puno vlage, npr. kupatilo
t
U blizini nekog izvora toplote kao što je peć ili neki drugi uređaj
koji stvara toplotu
t
U blizini kuhinjskih pultova ili ovlaživača zraka gdje uređaj može
biti lako izložen pari ili ulju
t
Područje izloženo kiši ili vjetru
t
U blizini posuda s vodom kako što su vaze za cvijeće
U suprotnom, može doći do požara, strujnog udara, kvara ili
deformacije proizvoda.
Ne stavljajte uređaj na mjesta na kojima može biti izložen prašini.
Na taj način možete izazvati požar.
Glavni priključak napajanja je uređaj za prekidanje napajanja.
Priključak mora uvijek biti dostupan.
Kabl za napajanje ne dodirujte mokrim rukama. Pored toga, ako je
spoj kabla mokar ili prekriven prašinom, osušite kabl za napajanje u
potpunosti ili obrišite prašinu s njega.
Možete doživjeti strujni udar uslijed prekomjerne vlage.
Pazite da kabl za napajanje priključite na uzemljeni izvor. (Izuzev u
slučaju uređaja koji nisu uzemljeni.) Možete doživjeti strujni udar ili
pretrpiti povrede.
Kabl za napajanje učvrstite u potpunosti.
Ako kabl za napajanje nije u potpunosti učvršćen, može izbiti požar.
Pazite da kabl za napajanje ne dolazi u kontakt sa vrućim predmetima
kao što je grijalica.
Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
Nemojte stavljati neke teške predmete, ili sam proizvod, na kablove za
napajanje.
U suprotnom može doći do požara ili strujnog udara.
Savijte antenski kabl između unutrašnjeg i vanjskog dijela objekta kako
biste spriječili ulazak kiše.
To može dovesti do oštećenja unutar uređaja izazvanih prodorom vode
i strujnog udara.
Prilikom postavljanja TV-a na zid, pazite da TV instalirate tako da
kablovi za napajanje i prenos signala ne vise sa stražnjeg dijela TV-a.
To može izazvati požar ili strujni udar.