LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 239

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

BOSANSKI
5
Koristite samo one spojeve / pribor koje je odobrio proizvođač.
Prilikom instaliranja antene, obratite se kvali$ciranom serviseru.
Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
Prilikom gledanja TV-a, preporučujemo da održavate udaljenost od
uređaja jednaku najmanje 2 do 7 dužina dijagonale ekrana.
Ako TV gledate duži vremenski period, može vam se zamutiti vid.
Koristite samo odgovarajući tip baterije.
Postoji opasnost od oštećenja daljinskog upravljača.
Ne miješajte nove i stare baterije.
To može dovesti do pregrijavanja i curenja baterija.
Baterije se ne smije izlagati previsokim temperaturama, npr. držite dalje
od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenog kamina i električnih grijalica.
NE stavljajte baterije koje se ne mogu puniti u uređaj za punjenje.
Pazite da između daljinskog upravljača i njegovog senzora nema
nikakvih predmeta.
Sunčeva svjetlost ili neka druga jaka svjetlost može poremetiti signal s
daljinskog upravljača. Ako se to dešava, zamračite prostoriju.
Prilikom povezivanja vanjskih uređaja kao što su konzole za video igre,
pazite da kablovi za povezivanje budu dovoljno dugi.
U suprotnom, uređaj se može prevrnuti i time izazvati povrede ili
oštećenja na proizvodu.
Nemojte uključivati ili isključivati uređaj uključivanjem ili isključivanjem
priključka za napajanje u utičnicu ili iz nje. (Nemojte koristiti priključak
za napajanje kao prekidač.)
Tako možete izazvati mehanički kvar ili pretrpiti strujni udar.
Slijedite upute za instaliranje date u nastavku kako biste spriječili
pregrijavanje proizvoda.
t
Udaljenost uređaja od zida bi trebala biti veća od 10 cm.
t
Nemojte instalirati uređaj na mjestu na kom nema prozračivanja
(npr. na polici za knjige ili u ormaru).
t
Nemojte instalirati uređaj na tepihu ili mekanoj podlozi.
t
Pazite da neki stolnjak ili zavjesa ne blokiraju ventilacijske otvore.
U suprotnom možete izazvati požar.
Kada TV gledate duže vrijeme, pazite da ne dodirujete ventilacijske
otvore jer mogu biti vrući. To ne utiče na rad ili učinkovitost proizvoda.
Povremeno pregledajte kabl za napajanje uređaja i ako na njemu ima
znakova oštećenja ili istrošenosti, isključite ga, prestanite koristiti uređaj
i dajte da ovlašteni serviser kabl zamijeni predviđenim zamjenskim
dijelom.
Ne dajte da se na priključcima utikača za napajanje ili utičnici nakuplja
prašina. Na taj način možete izazvati požar.