LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 260

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

8
МАКЕДОНСКИ
ВНИМАНИЕ
Условите за гледање
t
Растојание на гледање

-
При гледање 3D содржини одржувајте растојание кое е
барем двапати поголемо од дијагоналата на екранот. Ако
почувствувате непријатност при гледање 3D содржини,
преместете се подалеку од телевизорот.
Гледање и возраст
t
Бебиња/деца

-
Користењето/гледањето 3D содржини кај деца на возраст
под 6 години е забрането.

-
Деца под 10-годишна возраст може да реагираат бурно
и да се возбудат премногу бидејки нивната визија е во
развој (на пр.: да се обидуваат да го допрат екранот или да
скокнат во него. Потребно е специјално надгледување и
внимание за деца кои гледаат 3D содржини.

-
Децата имаат поголема бинокуларна несразмерност за 3D
презентации отколку возрасните, бидејќи растојанието
помеѓу очите им е помало од она кај возрасните. Затоа тие
гледаат поголема стереоскопска длабочина во споредба
со возрасните за истата 3D слика.
t
Тинејџери

-
Тинејџерите под 19-годишна возраст може да реагираат
со поголема чувствителност заради стимулацијата од
светлината на 3D содржините. Советувајте ги да не гледаат
3D содржини подолго време кога се уморни.
t
Постари лица

-
Постарите лица може да забележат помалку 3D ефекти во
споредба со младите. Не седете поблиску до телевизорот
од препорачаното растојание.
Мерки на претпазливост при користење на 3D
очила
t
Обратете внимание да користите LG 3D очила. Во спротивно,
може да да не бидете во можност да гледате 3D видео
правилно.
t
Не користете ги 3D очилата наместо вашите нормални очила,
очилата за сонце или заштитните очила.
t
Користењето на модификувани 3D очила може да предизвика
замор на очите или изобличување на сликата.
t
Не чувајте ги 3D очилата на екстремно високи или ниски
температури. Тоа ќе предизвика деформации.
t
3D очилата се кршливи и лесно може да се изгребат. При
бришење на леќите секогаш користете мека и чиста крпа.
Немојте да ги гребете леќите на 3D очилата со остри предмети
или да ги чистите/бришете со хемикалии.
Подготовка
ЗАБЕЛЕШКА
t
Ако телевизорот се вклучува за првпат откако е испорачан од
фабрика, иницијализирањето на телевизорот може да трае
неколку минути.
t
Прикажаната слика може да се разликува од вашиот
телевизор.
t
OSD (On Screen Display - приказ на екранот) може малку да се
разликува од приказот што е даден во ова упатство.
t
Достапните менија и опции може да се разликуваат во
зависност од влезниот извор или моделот на производот кој
го користите.
t
Во иднина, на овој телевизор може да му бидат додадени
нови функции.
t
Телевизорот може да се стави во режим на подготвеност за да
се намали потрошувачката на енергија. Освен тоа, телевизорот
треба да го исклучите доколку нема да работи некое време,
бидејќи на тој начин ќе ја намалите потрошувачката на
енергија.
t
Потрошувачката на електричната енергија може значително
да се намали доколку го намалите нивото на осветленост
на сликата, со што ќе се намалат и вкупните трошоци на
користење на телевизорот.
t
Елементите кои се испорачуваат со вашиот производ може да
се разликуваат во зависност од моделот.
t
Спецификациите на производите или содржината на
ова упатство може да бидат променети без претходно
известување заради надградување на функциите на
производите.
t
За оптимално поврзување, HDMI каблите и USB уредите треба
да имаат лежиште со дебелина помала од 10 mm и широчина
помала од 18 mm. Доколку USB кабелот или USB меморискиот
уред не може да се вметне во USB влезот на телевизорот,
употребете продолжителен кабел кој поддржува USB 2.0.
A
B
A
B
*A
<
=
10 mm
*B
<
=
18 mm
t
Користете сертифициран кабел со логото HDMI.
t
Доколку не користите сертифициран HDMI кабел, екранот
може да не прикажува ништо или да се појави грешка во
поврзувањето. (Препорачани типови на HDMI кабли)
- HDMI®/
TM
кабел со голема брзина (3м или помалку)
- HDMI®/
TM
кабел со голема брзина со Ethernet (3м или
помалку)
ВНИМАНИЕ
t
За да обезбедите сигурно и долготрајно користење, немојте да
користите неодобрени предмети.
t
Какви било оштетувања или повреди настанати заради
употреба на неодобрени предмети не се опфатени со
гаранцијата.
t
Одредени модели на екранот имаат прилепен тенок слој и тој
не смее да се отстранува.