LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 263

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

МАКЕДОНСКИ
11
1 Вметнете ги и прицврстете ги завртките со отвор, или носачите и
завртките на задната страна од телевизорот.
t
Ако има вметнато завртки на местото за завртки со отвор,
прво извадете ги завртките.
2 Монтирајте ги носачите за ѕид со завртките на ѕидот.
Усогласете ја позицијата на носачите за ѕид со завртките со отвор
поставени на задната страна од телевизорот.
3 Цврсто поврзете ги завртките со отвор и носачите за ѕид
со издржливо јаже. Внимавајте да задржите хоризонтална
положба на јажето.
ВНИМАНИЕ
t
Внимавајте децата да не се качуваат или да се држат со својата
тежина на телевизорот.
ЗАБЕЛЕШКА
t
Користете платформа или ормар кои се доволно цврсти и
големи за да овозможат безбедна поддршка на телевизорот.
t
Носачите, завртките и јажињата не се испорачуваат.
Дополнителна опрема можете да набавите од вашиот локален
продавач.
Монтирање на ѕид
Внимателно прикачете го опционалниот носач за на ѕид на задната
страна од телевизорот и инсталирајте го носачот на цврст ѕид под
прав агол во однос на подот. При прикачување на телевизорот
на други градежни материјали, ве молиме обратете се до
квалификувано лице. LG препорачува монтирањето на ѕид да биде
извршено од квалификувано професионално лице за инсталирање.
Ви препорачуваме да го користите носачот за прицврстување на
ѕид на LG.
Ако не го користите носачот за прицврстување на ѕид на LG,
ве молиме користете носач за прицврстување на ѕид кадешто
растојанието од ѕидот ќе биде соодветно поставено за полесно
поврзување на надворешните уреди.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Треба да користите завртки и носач за на ѕид кои ги задоволуваат
VESA стандардите. Стандардните димензии на комплетите за
монтирање на ѕид се опишани во следната табела.
Одделно купување (Носач за монтирање
на ѕид)
Модел
32/40/43LF63**
32LF65**
49/55LF63**
VESA (A x B)
200 x 200
300 x 300
Стандардна
завртка
M6
M6
Број на завртки
4
4
Носач за
прицврстување
на ѕид
LSW240B
MSW240
LSW350B
MSW240
Модел
42/50/55LF65**
VESA (A x B)
400 x 400
Стандардна
завртка
M6
Број на завртки
4
Носач за
прицврстување
на ѕид
LSW440B
MSW240
A
B
ВНИМАНИЕ
t
Прво откачете го напојувањето и дури потоа преместувајте го
и монтирајте го телевизорот. Во спротивно може да дојде до
електричен удар.
t
Пред поставување на телевизорот на носач за ѕид, извадете го
држачот вршејќи ги дејствата за прикачување на држачот по
обратен редослед.
t
Ако телевизорот го монтирате на таван или закосен ѕид, тој
може да падне и да предизвика сериозни повреди. Користете
авторизиран LG носач за ѕид и обратете се до локалниот
продавач или квалификувано лице.
t
Немојте премногу да ги затегнувате завртките бидејќи тоа
може да предизвика оштетување на телевизорот и да ја
поништи вашата гаранција.
t
Користете завртки и носач за на ѕид кои ги задоволуваат VESA
стандардите. Какви било оштетувања или повреди настанати
заради погрешна употреба или користење на несоодветен
елемент не се опфатени со гаранцијата.
ЗАБЕЛЕШКА
t
Користете завртки кои се наведени во спецификациите за VESA
стандардни завртки.
t
Комплетот за монтирање на ѕид вклучува упатство за
инсталирање и неопходни делови.
t
Носачот за прицврстување на ѕид е опционален. Дополнителна
опрема можете да набавите од вашиот локален продавач.
t
Должината на завртките може да се разликува во зависност
од носачот за на ѕид. Внимавајте да користите соодветна
должина.
t
За повеќе информации, погледнете во упатството испорачано
со носачот за на ѕид.