LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 264

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

12
МАКЕДОНСКИ
t
При монтирање на ѕид со носач, користете ја ознаката за
заштита. Ознаката за заштита ќе спречи собирање на прав
и нечистотии во отворот. (Само кога е испорачан елемент во
следната форма)
Испорачан елемент
Ознака за заштита
t
Кога на телевизорот прикачувате носач за монтирање на ѕид,
вметнете ги одбојните елементи во отворите за монтирање на
телевизорот на ѕид, за да го прилагодите вертикалниот агол
на телевизорот. (Само кога е испорачан елемент во следната
форма)
Испорачан елемент
Одбојни елементи за
монтирање на ѕид
Поврзувања
(известувања)
Поврзувајте различни надворешни уреди со телевизорот
и менувајте ги режимите за влезен сигнал за да изберете
надворешен уред. За повеќе информации околу поврзувањето на
надворешен уред, погледнете во упатството испорачано со секој
од уредите.
Достапни надворешни уреди се: HD ресивери, DVD плеери, VCR,
аудио системи, USB уреди за складирање, PC, уреди за игри и други
надворешни уреди.
ЗАБЕЛЕШКА
t
Поврзувањето со надворешниот уред може да се разликува во
зависност од моделот.
t
Надворешните уреди поврзувајте ги со телевизорот без оглед
на редоследот на TV приклучокот.
t
Ако снимате TV програма на DVD рекордер или VCR, кабелот
за влезен сигнал во телевизорот поврзете го преку DVD
рекордерот или VCR уредот. За повеќе информации околу
снимањето, погледнете во упатството испорачано со секој од
поврзаните уреди.
t
Упатства за ракување побарајте во прирачникот за
надворешната опрема.
t
Ако сакате да поврзете уред за игри со телевизорот, користете
го кабелот испорачан со уредот за игри.
t
Во PC режим, може да има шум поврзан со резолуцијата,
вертикалната шема, контрастот или осветленоста. Ако е
присутен шум, сменете го PC излезот на друга резолуција,
сменете ја стапката на обновување со друга стапка, или
прилагодувајте ги осветленоста и контрастот во менито СЛИКА
додека сликата не биде јасна.
t
Во PC режим, некои поставувања за резолуцијата може да
не функционираат правилно во зависност од графичката
картичка.
Поврзување на антена
Поврзете го телевизорот со ѕиден приклучок за антена со RF кабел
(75 Ω).
t
За користење на повеќе од 2 телевизори употребете разделник
на сигнал.
t
Ако квалитетот на сликата е слаб, правилно инсталирајте
засилувач на сигнал за подобрување на квалитетот на сликата.
t
Ако квалитетот на сликата е слаб кога е поврзана антена,
обидете се да ја насочите антената во правилна насока.
t
Кабелот за антената и конвертерот не се испорачуваат.
t
Поддржано DTV аудио: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
HE-AAC
Поврзување со сателитска антена
(Само за сателитските модели)
Поврзете го телевизорот со сателитска антена преку приклучокот
за сателитска антена со сателитски RF кабел (75 Ω).
Поврзување на CI модул
(Во зависност од моделот)
За гледање на кодирани услуги (со плаќање) во дигитален TV
режим. Оваа функција не е достапна во сите земји.
ЗАБЕЛЕШКА
t
Проверете дали CI модулот е вметнат во отворот за PCMCIA
картичка во правилна насока. Ако модулот не е вметнат
правилно, тоа може да предизвика оштетување на
телевизорот и на отворот за PCMCIA картичка.
t
Доколку телевизорот не прикажува никаков видео и аудио
сигнал кога е поврзан CI+ CAM, ве молиме обратете се до
вашиот оператор за копнена/кабелска/сателитска услуга.
Euro scart поврзување
(Во зависност од моделот)
Овозможува пренесување на видео и аудио сигнали од
надворешниот уред кон телевизорот. Поврзете ги надворешниот
уред и телевизорот со Euro Scart кабел како што е прикажано на
следната слика.