LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 265

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

МАКЕДОНСКИ
13
Тип на излез
Тековен
режим на влез
AV1
(TV излез
1
)
Дигитална TV
Дигитална TV
Аналогна TV, AV
Аналогна TV
Компонентен
HDMI
1 TV излез : На излез дава аналогни TV или дигитални TV сигнали.
t
Секој Euro scart кабел кој ќе се користи мора да има оклоп за
заштита на сигналот.
t
При гледање на дигитална телевизија во 3D режим на слика,
единствено 2D излезните сигнали може да бидат емитувани
преку SCART кабелот. (Само 3D модели)
t
Ако го поставите 3D режимот на Вклучено додека се врши
закажано снимање на дигитална телевизија, сигналите за
излез на монитор нема да можат да бидат емитувани преку
SCART кабелот и снимањето нема да може да се изврши. (Само
3D модели)
Други поврзувања
Поврзете го вашиот телевизор со надворешни уреди. За најдобар
квалитет на сликата и звукот, поврзете ги надворешниот уред и
телевизорот со HDMI кабел. Одделни кабли не се испорачуваат.
Далечински управувачl
(Во зависност од моделот)
Описот во ова упатство се базира на копчињата од далечинскиот
управувач. Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство и
користете го телевизорот на правилен начин.
За да ги замените батериите, отворете го капакот на батериите,
заменете ги батериите (1,5 V AAA) внимавајќи да се совпаднат
и
краевите со внатрешните ознаки и затворете го капакот на
батериите. За да ги извадите батериите, извршете ги чекорите за
инсталирање во обратен редослед.
ВНИМАНИЕ
t
Немојте да комбинирате стари и нови батерии, бидејќи тоа
може да го оштети далечинскиот управувач.
t
Далечинскиот управувач не е вклучен во сите продажби на
пазарот.
Внимавајте да го насочувате далечинскиот управувач кон сензорот
за далечинско управување на телевизорот.
P
A
G
E
FAV
MUTE
INPUT
1
.,;@
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
0
9
wxyz
GUIDE
Q.VIEW
2
3
4
1
A
B
A
(НАПОЈУВАЊЕ)
Вклучување или исклучување на
телевизорот.
1
Промена на изворот на влезен сигнал. (Во
зависност од моделот)
1
Промена на изворот на влезен сигнал. (Во
зависност од моделот)
2
/
(Поставки)
Пристап до брзите поставки. (Во
зависност од моделот)
2
Пристап до брзите поставки. (Во зависност од
моделот)
3
Менување на големината на сликата. (Во
зависност од моделот)
3
Преглед на информациите за тековната програма и
сликата. (Во зависност од моделот)
(Упатство за користење)
Приказ на упатството за
користење.
B
Копчиња со броеви
Внесување на броеви.
Го прикажува водичот за програми.
(Празно место)
Вметнување на празно место на
екранската тастатура.
Враќање на претходно гледаната програма.
Прилагодување на јачината на звукот.
Пристап до вашата листа на омилени канали.
4
Преглед на информациите за тековната програма и
сликата. (Во зависност од моделот)
4
Се користи за гледање на 3D видео. (Во зависност од
моделот)
Исклучување на сите звуци.
Движење низ зачуваните програми или канали.
Преминување на претходниот или наредниот
екран.