LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 266

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

14
МАКЕДОНСКИ
EXIT
OK
LIVE MENU
MY APPS
LIVE TV
REC/
TEXT
T.OPT
APP/
AD
BACK
TV/RAD
RECENT
SUBTITLE
5
6
D
C
C
Приказ на претходната историја.
5
(ПОЧЕТНА СТРАНИЦА)
Пристап до менито за Почетна
страница почеток. (Во зависност од моделот)
5
Пристап до менито за Почетна страница почеток.
(Во зависност од моделот)
Се прикажува листата на апликации.
Копчиња за навигација (горе/долу/лево/десно)
Движење
низ менијата или опциите.
Избирање на менијата или опциите и потврдување на
вашиот внес.
Враќање на претходното ниво.
Приказ на листите Препорачано, Програма,
Пребарување и Снимено. (Во зависност од моделот)
Ги брише приказите на екранот и враќа на гледање
телевизија.
D
6
Копчиња во боја
Пристап до специјалните функции во
некои менија.
(
: Црвена,
: Зелена,
: Жолта,
: Сина)
ТЕЛЕТЕКСТ КОПЧИЊА(
,
)
Овие копчиња се
користат за телетекст.
Враќање на телевизија во живо.
Избор на извор од MHP TV мени. (Само за Италија) (Во
зависност од моделот)
Контролни копчиња
(
)
Контрола врз
Премиум содржините, Time Machine
Ready
или SmartShare менијата
или врз уредите компатибилни со SIMPLINK (USB или SIMPLINK
или Time Machine
Ready
).
Aпочнување со снимање и приказ на мени за снимање.
(само за подели со поддршка за Time Machine
Ready
)
Го повикува претпочитаниот титл во дигитален
режим.
Со притиснување на копчето AD ќе се овозможи функцијата
за видео/аудио опис.
Избор на радио, телевизиски и DTV програми.
Функции на магичниот
далечински управувач
(Во зависност од моделот)
Кога ќе се прикаже пораката “Батеријата на магичниот далечински
управувач е слаба. Променете ја батеријата.”, заменете ја
батеријата.
За да ги замените батериите, отворете го капакот на батериите,
заменете ги батериите (1,5 V AA) внимавајќи да се совпаднат
и
краевите со внатрешните ознаки и затворете го капакот на
батериите. Внимавајте да го насочувате далечинскиот управувач
кон сензорот за далечинско управување на телевизорот.
За да ги извадите батериите, извршете ги чекорите за инсталирање
во обратен редослед.
ВНИМАНИЕ
t
Немојте да комбинирате стари и нови батерии, бидејќи тоа
може да го оштети далечинскиот управувач.
6
mno
9
wxyz
3
def
2
abc
1
.
@
4
ghi
8
tuv
7
pqrs
0
5
jkl
LIST
INFO
EXIT
A
B
A
(НАПОЈУВАЊЕ)
Вклучување или исклучување на
телевизорот.
(ВЛЕЗ)
Промена на изворот на влезен сигнал.
Копчиња со броеви
Внесување на броеви.
Пристап до зачуваната листа на програми.
(Празно место)
Вметнување на празно место на
екранската тастатура.
Преглед на информациите за тековната програма и
сликата.